perjantaina, heinäkuuta 12, 2019

Havaintoja hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksista osa 2: työperäinen maahanmuutto

Tämä on toinen osa Antti Rinteen hallitusohjelman maahanmuuttopoliittisia linjauksia käsittelevässä blogisarjassa. Ensimmäinen osa joka käsittelee Suomen EU-puheenjohtajakautta, löytyy täältä.

Tässä kirjoituksessa keskitytään työperäiseen maahanmuuttoon hallitusohjelmassa.

Saatavuusharkintaan pitää suhtautua kriittisesti

Suhtautumisessa työperäiseen maahanmuuttoon hallitusohjelmassa näkyy vasemmistopuolueiden kädenjälki. Tämä näkyy esimerkiksi saatavuusharkintaa koskevassa kirjauksessa: "EU- ja ETA -alueen ulkopuoliseen työvoimaan sovelletaan saatavuusharkintaa eurooppalaisen valtavirran mukaisesti". Itse näen, että saatavuusharkinta on tehoton keino työelämän väärinkäytösten kuten alipalkkauksen kitkemisessä, koska saatavuusharkinta ei koske muista EU-maista muuttavia, usein esimerkiksi rakennusalan työntekijöitä. 

Saatavuusharkinta myös altistaa harmaalle taloudelle ne henkilöt, jotka hakevat työperäistä oleskelulupaansa Suomesta käsin: tilanteessa jossa saatavuusharkinnan vuoksi jää oleskelulupa kokonaan saamatta, henkilö saattaa työskennellä silti pimeästi ja näin altistua hyväksikäytölle. 

Saatavuusharkinta on myös turha byrokratialoukku alanvaihtotilanteissa. Uusi Suomi uutisoi taannoin närpiöläisen roska-autoja ja rekkaperävaunuja valmistavan, kovalla kasvu-uralla olevan NTM:n rekrytointivaikeuksista. Osasyy rekrytointivaikeuksille johtui siitä että Närpiössä tomaatti-ja kurkkuviljelmille tulleiden työntekijöiden oleskelulupa oli sidottu juuri tiettyyn ammattialaan. Alanvaihto maatalousalalta metallialalle oli mahdollista vain odottamalla siihen asti kun asumisaikaedellytys pysyvän oleskeluluvan saamiselle täyttyy.

Tässä kohtaa saatavuusharkinta oli yksinkertaisesti täysin turha byrokratialoukku joka oli täysin lainkuuliaisille työntekijöille sekä työnantajalle pelkkä riesa. Sipilän hallitus kylläkin helpotti alanvaihtajien tilannetta mahdollistamalla alanvaihdon jos ihminen on työskennellyt vuoden työntekijän oleskeluluvalla (aiemmin piti siis odottaa 4 vuotta). Tämä kyseinen pieni uudistus oli kuitenkin osa lakipakettia jonka muut osat olivat huonosti valmisteltuja ja haitallisia erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeusturvan sekä työnteko-oikeuden kannalta (katso Amnesty Internationalin hyvä valiokuntalausunto lakikokonaisuutta koskien). 

Rinteen hallitus haluaa vähentää työvoiman hyväksikäyttöä ja vahvistaa harmaan talouden torjuntaa. Harmaan talouden torjunnasta on oma listansa hallitusohjelman sivulla 188, joista erityisesti veronumerojärjestelmän laajentaminen koskee myös ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön vähentämistä ja epäreilun kilpailun vähentämistä.

Halituspuolue Vasemmistoliiton alkuvuonna esittämät toimenpide-ehdotukset palkkadumppauksen ja ulkomaiseen työvoimaan kohdistuvien väärinkäytösten torjumiseksi ovat kuitenkin ulkomaisen työvoiman aseman osalta huomattavasti selkeämpiä kuin hallitusohjelmasta löytyvät kirjaukset. Näissä toimenpide-ehdotuksissa työehtojen ennakkovalvonta ja jälkivalvonta, kanneoikeuden laajentaminen sekä tilaajavastuun laajentaminen ovat saatavuusharkintaa tehokkaampia keinoja väärinkäytösten torjunnassa. Lieneekin järkevää että saatavuusharkinnasta luovutaan asteittain sitä mukaa kun työehtojen ennakko- ja jälkivalvonta sekä tilaajavastuu on saatu nostettua sellaiselle tasolle, että palkkadumppaus on huomattavasti nykyistä vaikeampaa. 

Ihmiskaupan torjunta vaatii sekä resurssilisäystä että muutosta oleskelulupakäytäntöihin

Työperäiseen maahanmuuttoon, työvoiman hyväksikäytön ehkäisyyn ja harmaan talouden torjuntaan liittyy elimellisesti myös ihmiskaupan torjunta. Keväällä uutisoitiin näkyvästi ravintola-alalla tapahtuvasta ihmiskaupasta, ja kesäkuussa uutisoitiin Euroopan Neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmän (GRETA) raportista, jonka mukaan ihmiskaupan auttamisjärjestelmän asiakkaiden määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2015. Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän asiakkaiden määrän nousu on myös hyvä asia, koska se kertoo osaltaan siitä että järjestelmä tunnetaan paremmin kuin aikaisemmin: Rikosuhripäivystyskin kertoi nepalilaisten yhteydenottojen lisääntyneen Helsingin Sanomien artikkelien ilmestymisen jälkeen. Ihmiskauppaan liittyvissä tilanteissa kuka tahansa voi pyytää neuvoja ja ohjausta osoitteessa ihmiskauppa.fi. Sivustolla on yhteydenottolomakkeet monilla eri kielillä ja tarvittaessa pystytään käyttämään tulkkia, joten jokaisen kannattaa tehdä omalta osaltaan ihmiskauppa.fi-sivustoa numeroineen tunnetuksi myös niiden tuttavien keskuudessa, jotka eivät osaa suomea. 

Ihmiskaupparaportoija Venla Roth sekä poliisitarkastaja Måns Enqvist peräsivät Helsingin Sanomien haastattelussa yksinkertaisesti resursseja aluehallintovirastoille ja poliisille, jotta ihmiskauppaan voisi puuttua. Ihmiskaupparikollisuus on piilorikollisuutta joka ei tule ilmoituksilla viranomaisten tietoon vaan se tulee paljastavalla toiminnalla kaivaa esiin. Eurooppalaisessa vertailussa Suomen resurssit ihmiskaupan torjunnassa ovat sangen vähäiset. 

Ihmiskaupparikollisuus on myös rikollisuutta, jossa uhrille on luotu kannuste olla ilmoittamatta hyväksikäytöstä: Työperäisessä hyväksikäytössä työnantaja yleensä pelottelee uhria sillä, että hän joutuu takaisin kotimaahansa. Helsingin Sanomien nepalilaisravintoloita koskevassa artikkelissa tuotiin myös esiin, että tietyn yhteisön työnantajat esimerkiksi sopivat keskenään, että viranomaisille puhuvalle työntekijälle ei tarjota töitä.

Suomessa tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia ihmiskaupan uhrin tyhjän päälle joutumisen ennaltaehkäisemiseksi. Hallitusohjelman tasolle on nostettu varsin oikeasuuntainen tavoite:" Ihmiskaupan uhrin asemaa parannetaan itse ihmiskaupparikosprosessin etenemisestä riippumatta". Tällä hetkellä viranomaisten uhrille tarjoama apu on sidottu rikostutkinnan etenemiseen. Jos esimerkiksi poliisi joutuu päättämään ihmiskaupparikoksen esitutkinnan näytön puuttuessa, ihminen saattaa pudota pois ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä, vaikka olisi edelleen selkeästi avun tarpeessa. Kuten Helsingin Sanomien artikkelissa todetaan: Se, että rikoksen tutkinta ei eri syistä onnistu, ei tarkoita että uhri ei tarvitsisi apua. Venla Roth toteaa myös kyseisessä artikkelissa, että käytäntö ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisessä vaatii tarkastelua. Maahanmuuttovirasto ei tällä hetkellä myönnä ihmiskaupan uhrin oleskelulupaa ennen syyttäjän päätöstä, vaikka laki mahdollistaisi sen.

Työperäisen oleskeluluvan sitominen tiettyyn ammattialaan voi myös aiheuttaa sen, että työnantajakartellin "merkkaama" henkilö ei saa töitä ja saattaa joutua maasta pois. Hallituksen onkin syytä jatkaa viime hallituskaudella aloitettua työtä sen eteen, että työnantajan vaihtaminen ei jäisi ainakaan siitä kiinni, että oma oleskelulupa on myönnetty alun perin vain tietylle ammattialalle. Kuten Helsingin Sanomien artikkelissa todetaan, jos henkilö voisi tehdä töitä muullakin kuin tietyllä alalla, todennäköisyys uuden työn löytymiselle ja hyväksikäytön loppumiselle olisi suurempi

Työperäisten oleskelululupien nopea ja sujuva käsittely edellyttää selvää resurssilisäystä TE-toimistoille

Hallitus on asettanut tavoitteekseen myös työperustaisten oleskelulupien nopean ja sujuvan käsittelyn tavoitteena keskimäärin kuukauden käsittelyaika. Tavoite on kunnianhimoinen: YLE uutisoi kesäkuussa 2018 monipuolisesti työperäisen oleskeluluvan saamiseen liittyvästä byrokratiasta ja käsittelyajoista.

Työperäisten oleskelulupien kohdalla käsittelyprosessi on kaksivaiheinen: ensin TE-toimisto tekee osaratkaisun ja Maahanmuuttovirasto lopullisen päätöksen. Käsittelyaikojen pitkä kesto johtuu TE-toimistojen osaratkaisuun kuluvasta ajasta, joka esimerkiksi Uudenmaan TE-toimistossa oli keskimäärin 8 kuukautta kesäkuussa 2018. Noin pitkä aika johtuu siitä, että hakemusten määrä on kasvanut mutta käsittelijöiden ei. YLE:n mukaan Uudenmaan TE-toimistossa yli kahta tuhatta jonossa olevaa hakemusta käsittelee vain 13 työntekijää.

Jos kuukauden käsittelyaika työperäisissä oleskelululuvissa halutaan saavuttaa, pitää TE-toimistojen henkilöresursseja lisätä merkittävästi nykyisestä, erityisesti Uudellamaalla. Kuten YLE:n jutusta ilmenee, yli puoli vuotta kestävät työperäisten oleskelulupien käsittelyajat vaikeuttavat yritysten toimintaa ja aiheuttavat sen, että korkeatasoista osaamista omaavat hakeutuvat muualle kuin Suomeen. 

Luonnonmarjapoimijoiden aseman parantamisen osalta hallitus on oikeilla jäljillä

Merkittävä uudistus työperäisen maahanmuuton osalta on tavoite parantaa kausityöntekijöiden ja erityisesti marjanpoimijoiden asemaa:"Varmistetaan, että Suomeen töihin tulevat saapuvat maahan työntekoon tarkoitetulla luvalla (muun muassa turistiviisumien käytön kitkeminen). Ulkomaisten ei-työsuhteisten kausityöntekijöiden asema turvataan lainsäädännön keinoin (esimerkiksi marjanpoimijat)."

Luonnonmarjapoimijoiden asemasta on keskusteltu varsin pitkään ja erityisesti sen jälkeen kun eräs marjayrittäjä sai ihmiskauppatuomion. Tällä hetkellä Suomessa luonnomarjanpoimijat tulevat työhön kesäkaudeksi viisumeilla, eivätkä he ole työsuhteessa marjayrityksiin. Tilanne on yksinkertaisesti kestämätön ja absurdi: ihmiset tekevät työtä, mutta heillä ei ole minkäänlaista työsuhdeturvaa. Kuten Venla Roth toteaa YLE:n jutussa:"Työsuhdeturvan puuttuminen ja luonnonmarjanpoiminnan puutteellinen valvonta johtavat siihen, että poimijat ovat turvattomassa asemassa ja alttiita jopa ihmiskaupan kaltaiselle hyväksikäytölle". Maaliskuussa annettu korkeimman oikeuden tuomio, jossa toiset marjanpoimijat eivät saaneet valituslupaa korvauksia koskevassa kiistassa, havainnollistaa hyvin rakenteellisen ongelman, joka pitää ratkaista lainsäädäntöä muuttamalla. Luonnonmarjanpoimijat pitää saada työvoimaa koskevan lainsäädännön alaisiksi työntekijöiksi, jotka tulevat Suomeen työsuhteeseen, työperäisellä oleskelululuvalla. Selvää on, että tällainen muutos lisäisi TE-toimistojen työtä ja resurssientarvetta, mutta se myös poistaisi nykyisen kestämättömän tilanteen, jossa luonnonmarjanpoimijan oikeusturva ja työsuhdeturva on täysin olematon.

Maahanmuuttajaväestön työllisyyden edistämisen ja työperäisen maahanmuuton edistämisen tavoitteet kaipaavat selkeyttämistä ja ovat osittain ristiriitaisia

Muilta osin työperäisen maahanmuuton edistämiseen liittyvät uudistukset ovat pieniä, ihan hyviä ja maltillisia. Ne tuskin muuttavat Suomea tai ulkomaalaisten työntekijöiden tai sellaisiksi kaavailevien asemaa kovinkaan olennaisesti. Työperäisen maahanmuuton hallinnon siirtäminen työ- ja elinkeinoministeriöön on varsin järkevää. 

Tutkinnon suorittaneen opiskelijan oleskelulupa työnhakua tai yritystoimintaa varten on tarkoitus pidentää vuodesta kahteen vuoteen, mikä on varmasti hyvä asia. Se ei kuitenkaan tule olennaisella tavalla parantamaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllisyystilannetta ja sitä ongelmaa, että esimerkiksi tohtorin tutkinnon suorittaneista suuri osa muuttaa Suomesta pois koska työtä ei löydy. Koulutus toki lisää työllistymismahdollisuuksia, mutta kuten Uudenmaan Liiton teettämästä tutkimuksesta selviää, korkeasti koulutetut maahan muuttaneet ovat Suomessa suoritetusta korkeakoulutututkinnosta huolimatta ovat silti suomalaisia jäljessä työllisyydessä eikä heidän osaamistaan aina tunnisteta. 

Tulen käsittelemään kotouttamispolitiikkaa sekä Suomessa jo olevien työttömien maahan muuttaneiden sijoittumista työmarkkinoille omassa kirjoituksessaan tässä blogisarjassa. Kyseistä kirjoitusta odotellessa kannattaa lukea edellinen kotouttamispolitiikkaa  käsittelevä kirjoitukseni "kymmenen keinoa kotouttamispolitiikan kehittämiseen". 

Haluan kuitenkin jo nyt, työperäistä maahanmuuttoa käsittelevässä kirjoituksessa nostaa esiin ongelman johon työ-ja elinkeinoministeriö toivottavasti pureutuu kun sekä maahanmuuttajien kotouttaminen että työperäisen maahanmuuton hallinto tulevat saman katon alle: työnantajat, maahan muuttaneet, työvoimahallinto sekä oppilaitokset ovat edelleenkin liian etäällä toisistaan. Tämä näkyy siinä, että on olemassa työvoimapula-aloja joihin työnantajat hakevat työntekijöitä Uzbekistanista asti, vaikka samaan aikaan monet kotoutumiskoulutuksissa olevat, kansainvälisen suojelun kautta Suomeen tulleet ihmiset ovat vallan hyvin koulutettavissa täysin samoihin tehtäviin. 

Ominakin asiakkainani on ihmisiä joilla on pitkää työkokemusta esimerkiksi puusepän tai maalarin töistä, mutta kielitaito, todistukset ja tutkinto puuttuvat. Kotoutumiskoulutusten perustavoitteena on kielitaito joka mahdollistaa hakemisen ammatillisiin opintoihin. Monilla tällaisen kielitaidon hankkiminen kestää vuosia. YLE:n jutun perusteella näyttäisi siltä, että työnantajat eivät ole vaatineet edellä mainitun kaltaista (yleensä B1) kielitaitoa uzbekistanilaisilta (koulutodistuksissakin on ollut väärennöksiä), vaan he ovat saaneet työperäiset oleskeluluvat vaadittuihin tehtäviin. Pitäisin työttömyysasteen parantamisen kannalta tärkeänä, että työttöminä työnhakijoina oleville ihmisille avautuisi entistä suorempia ja räätälöidympiä väyliä työelämään esimerkiksi rekrytointikoulutusta hyödyntämällä ja laajentamalla. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden moninaistamisessa on mahdollista ottaa Ruotsista mallia. Aiheesta on hiljattain tehty kaksi raporttia: toinen on tehty Suomessa, toinen taas skandinaavisena yhteistyönä.  Erityisesti työuraa omaavilla ja uravalintansa tehneillä tulisi olla mahdollisuus kielen ja työelämätaitojen oppimiseen mahdollisimman konkreettisissa todellisen työelämän tehtävissä.

Business Finland-puheeseen tarvitaan lisää konkretiaaa

Hallitusohjelmassa puhutaan myös Business Finlandin toiminnasta. "Business Finlandin Talent-toiminta, jolla tuetaan kansainvälisten osaajien sijoittumista Suomeen" tarkoittaa ilmeisesti jo edellisen hallituksen aikana käynnistettyä Talent Explorer- ja Talent Boost-toimintaa, joista Talent Explorer on yksinkertaisesti yrityksen kansainvälistymistä tukeva rahoituspalvelu. Talent Boostin ytimessä taas näyttäisi olevan työvoiman houkuttelu Suomeen rekrytointitapahtumien sekä Startup-oleskeluluvan muodossa. Maahanmuuttoviraston mukaan ensimmäisen vuoden aikana Business Finland sai yli sata lausuntohakemusta, joista 34 on saanut myönteisen lausunnon. Maahanmuuttovirasto on myöntänyt 23 startup-yrittäjän oleskelulupaa.

Rahoituspalvelu ja startup-yrittäjän oleskelulupa ovat konkreettisia käytäntöjä joita voi varmasti kehittää. Selvää on, että niiden toimivuutta pitää arvioida säännöllisin väliajoin. Onko 23 startup-yrittäjän oleskelulupaa paljon vai vähän? Ovatko 23 startup-yrittäjää juurtuneet "oikeiksi" yrittäjiksi? Tässä vaiheessa kysymyksiin ei liene selvää vastausta, mutta viimeistään vuoden 2020 alussa toivottavasti jokin arviointi on tehty. Työperäisen maahanmuuton kehittämisessä tarvitaan aina enemmän konkreettisia, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä käytäntöjä ja mahdollisimman vähän epämääräistä maabrändijollotusta, jota Pasi Saukkonen osuvasti kritisoi alkuvuodesta 2018

Jos hallitus aikoo tehdä työperäisen maahanmuuton ohjelman, täytyy huolehtia siitä että ohjelma on huolellisesti suunniteltu, selkeä ja mahdollisimman konkreettinen. Hurskaita toiveita ja tyhjänkökön kliseistä kansainvälistymispöhinää revontulineen ja joulupukkeineen ei kukaan jaksa.

keskiviikkona, heinäkuuta 03, 2019

Havaintoja hallitusohjelman maahanmuuttolinjauksista osa 1: Euroopan unionin puheenjohtajakausi ja maahanmuuttopolitiikka

Suomella on uusi hallitus joka julkisti hallitusohjelmansa 3.6.2019. Hallitusohjelma sisältää linjauksia myös siitä, miten maahantuloa tulisi kontrolloida, maahan muuttanutta väestöä kotouttaa ja yhdenvertaisuutta väestöryhmien välillä edistää.

Selkeyden vuoksi politiikkatoimet maahanmuuttoon liittyen pitäisi aina jakaa kolmeen lohkoon:

1. Maahanmuuttopolitiikkaan eli siihen, millä perusteilla ihmisten liikkuvuutta säädellään ja millä kriteereillä ihmisille annetaan lupa muuttaa Suomeen. Tämä politiikka jakautuu yleensä työperäiseen, opiskeluperäiseen, perhesiteen perusteella tapahtuvaan sekä kansainvälisen suojelun tarpeen perusteella tapahtuvaan muuttoon. Tässä politiikassa keskeisin toimintaa ohjaava laki on ulkomaalaislaki

2. Maahanmuuttajapolitiikkaan eli niihin kotouttamistoimenpiteisiin joilla uusien tulijoiden edellytyksiä pärjätä suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistetaan. Tämä politiikka pitää sisällään sekä terveyden edistämiseen, koulutuspolkuihin, työllisyyteen, asumiseen että yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyviä toimenpiteitä. Tässä politiikassa keskeisin toimintaa ohjaava laki on kotouttamislaki. 

3. Yhdenvertaisuuspolitiikkaan eli niihin toimenpiteisiin joilla edistetään väestöryhmien välistä yhdenvertaisuutta, ehkäistään syrjintää sekä tehostetaan syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Tässä politiikassa keskeisin toimintaa ohjaava laki on yhdenvertaisuuslaki

Katson seuraavaksi useammassa kirjoituksessa, millaisia hallituksen linjaukset ovat luonteeltaan ja mitä huomionarvoista niihin mahdollisesti liittyy. Kirjoitussarja jakaantuu seuraavanlaisesti:

1. Suomen EU-puheenjohtajuus ja turvapaikkapolitiikka EU-tasolla
2. Hallitusohjelma ja työperäinen maahanmuutto
3. Hallitusohjelma ja turvapaikkapolitiikka kansallisella tasolla
4. Hallitusohjelma ja maahanmuuttajapolitiikka (kotouttaminen)
5. Hallitusohjelma ja yhdenvertaisuuspolitiikka.

Antti Rinteen hallitusohjelman tekstin henki on varsin erilainen kuin Juha Sipilän hallitusohjelman. 

Tämä näkyy sivumäärissäkin. Sipilän hallitusohjelma liitteineen on 74 sivun mittainen Rinteen ohjelman ollessa liitteineen 214 sivun mittainen.

Rinteen ohjelma on ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuusasioissa kerta kaikkiaan runsassanaisempi kuin Sipilän ohjelma. Yhdenvertaisuuteen viitataan Rinteen ohjelman tekstissä 52 kertaa, kun Sipilän hallitusohjelmassa siihen viitataan 2 kertaa (toinen näistä kerroista liittyi työnantajiin paikallista sopimista koskevissa tilanteissa eikä väestöryhmien väliseen yhdenvertaisuuteen). Tasa-arvo mainitaan Rinteen hallituksen ohjelmassa 75 kertaa, Sipilän ohjelmassa 6 kertaa. 

Väkivallan vähentäminen mainitaan Rinteen hallitusohjelmassa 18 kertaa, Sipilän ohjelmassa kerran (tällöin viitaten väkivaltarikosrangaistustasoihin; varsinaista väkivallan vähentämistyötä joko ennaltaehkäisynä tai osana rikosseuraamuksia ei Sipilän ohjelmassa mainita). 

Sana "syrjintä" mainitaan Rinteen ohjelmassa 7 kertaa, Sipilän ohjelmassa 0 kertaa. Ihmisoikeudet mainitaan Rinteen ohjelmassa 38 kertaa, Sipilän ohjelmassa 6 kertaa. Oikeusturva mainitaan Rinteen ohjelmassa 13 kertaa, Sipilän ohjelmassa 2 kertaa (toinen liittyen verovelvollisten oikeusturvaan). Kotoutuminen mainitaan Rinteen ohjelmassa 15 kertaa, Sipilän ohjelmassa 4 kertaa.

Ohjelman painotuksissa näkyy yksinkertaisesti se, että hallitusohjelman laadinnassa ovat olleet aktiivisimpina puolueet joiden kannattajakunta näkee heikommassa asemassa olevista ihmisryhmistä välittämisen keskeisenä arvonaan. Eri puolueiden kannattajien suhtautumista eri elämäntilanteissa oleviin ihmisiin tutkivat taannoin myös Juho Saari ja Sakari Kainulainen empatiakuiluja koskevassa tutkimuksessaan

 Eri väestöryhmistä välittäminen (melko paljon tai erittäin paljon) poliittisen suuntautumisen mukaan (%). Taulukko artikkelista Sakari Kainulainen ja Juho Saari: "Samassa veneessä: empatiakuilujen poliittinen ulottuvuus Suomessa." Politiikka 60:4, s. 310–323, 2018.
Suomen EU-puheenjohtajuus ja EU-tason turvapaikkapolitiikka

Turvapaikkapolitiikan osalta Rinteen hallitus tekee selväksi sen, miltä pohjalta lainsäädäntötyötä on jatkossa tarkoitus tehdä. Hallitusohjelmassa korostetaan ihmisoikeusperustaisuutta, oikeusturvan parantamista, sitoutumista kansainväliseen sopimusjärjestelmään sekä yhteistyötä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa. 

Koska Suomi on EU-puheenjohtajamaa 1.7.2019 - 31.12.2019, ohjelmassa on viittauksia myös EU:n turvapaikkapolitiikkaan. EU-puheenjohtajuuskautta koskien on tehty oma ohjelmansa, joka on toki täysin synkroninen hallitusohjelman kanssa. EU:n ulkosuhdepolitiikan johtotähtenä on kansainvälisten sopimusten noudattaminen ja niiden ihmisoikeuslähtöinen kehittäminen, yhteistyö YK:n kanssa sekä oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen. Jos Suomi aikoo tehdä yhteistyötä UNHCR:n kanssa, sen lienee hyvä toimia myös niiden suositusten mukaisesti, jotka UNHCR on Suomelle EU-puheenjohtajuutta koskien antanut

Suomi tuskin pystyy puolen vuoden EU-puheenjohtajakautenaan tekemään ihmeitä unionitasolla. Hallitusohjelman ja EU-puheenjohtajuuskauden ihmisoikeuslähtöiset kirjaukset ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä silloin kun muutamat EU-maat ovat olleet menossa suuntaan jossa turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta ei välitetä tuon taivaallista. Esimerkisi Unkari on estänyt maahan saapuviltä turvapaikanhakijoilta jopa ruoan saannin ja muutoinkin syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Suomi on hallitusohjelmakirjaustensa ja puheenjohtajuuskauden ohjelmansa myötä velvollinen pistämään Unkarin ja Puolan kaltaiset maat kuriin yhdessä niiden EU-maiden kanssa jotka oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuslähtöisyyttä kannattavat.

Yksi tärkeimmistä EU:n yhteistä turvapaikkapolitiikkaa koskevista kysymyksistä liittyy siihen, mitä pitää tehdä niille ihmisille, jotka lähtevät Pohjois-Afrikasta kohti Eurooppaa ja joutuvat merihätään Välimerellä. Kysymyksen ratkaisu edellyttää sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisia, kehityspoliittisia, rajavalvontaan liittyviä että varsinaiseen turvapaikkapolitiikkaan liittyviä toimia. 

Kansainväliset sopimukset kuten SOLAS ja SAR velvoittavat auttamaan merihätään joutuvia. Kuten aikaisemmin kirjoitin useampaan tutkimukseen perustuen, meripelastusoperaatiot eivät itsessään lisää liikennettä tai hukkumiskuolemia Välimerellä, vaan keskeisin asiaan vaikuttava tekijä liittyy lähtövaltioiden olosuhteisiin ja kriisien eskaloitumiseen. Liikenne lisääntyy siinä vaiheessa kun valtiot hajoavat. Myös uudemmat tutkimukset vahvistavat asian: STT:n uutisessa kerrotaan Italian kansainvälisen politiikan tutkimuslaitoksen ISPI:n tutkimuksesta, jonka mukaan

"sisäministeriön tilastot osoittavat, että tammi-huhtikuun aikana joka kahdeksas kuoli Libyan ja Italian välisellä merireitillä. Tutkimuslaitoksen luvut eivät vahvista väitteitä pelastusoperaatioiden toimimisesta vetotekijänä.

ISPI:n mukaan tänä vuonna noin 85 ihmistä päivässä on pyrkinyt Välimeren yli Eurooppaan sinä aikana kun kansalaisjärjestöjen pelastusaluksia ei ole ollut liikkeellä. Kun pelastusalukset ovat olleet työssään, vastaava luku on noin 76."


Tällä hetkellä Italia on uhkaillut ja pidättänyt meripelastusta toteuttavia tahoja ja estänyt EU:n Sofia-operaation jatkamisen. Italian toiminta ei ole kestävää ja se onkin saanut paljon kritiikkiä esimerkiksi YK:lta. Italian toiminnan taustalla on pelko siitä, että se joutuisi yksin ottamaan vastaan kaikki mereltä pelastetut ja käsittelemään heidän turvapaikkahakemuksensa. Tähän täysin aiheelliseen huoleen voidaan esittää ratkaisuksi ECRE:n ehdottamaa relokaatiomallia jota Suomi voisi puheenjohtajamaana edistää, mutta se ei riitä yksinään. Seuraavat seikat pitää tehdä:

1. EU:n ei pidä perustaa mitään omia turvapaikanhakijoiden "järjestelykeskuksia" Pohjois-Afrikkaan tai Lähi-Idän maihin (kts. artikkeli aiheesta). UNHCR:llä on jo pakolaisleirit Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, joten järjestelykeskukset olisivat UNHCR:n kanssa päällekkäistä toimintaa ja resurssien tuhlausta. EU:n pitää tukea UNHCR:n toimintaa, vahvistaa jäsenmaidensa pakolaiskiintiöitä sekä tukea UNHCR:n hätäevakuointimekanismia Pohjois-Afrikassa. Jokaisen kannattaa perehtyä UNHCR:n evakuointimekanismin toimintaan esimerkiksi Libyassa. Libyasta on aikavälillä marraskuu 2017- helmikuu 2019 evakuoitu yhteensä 2491 UNHCR:n rekisteröimää pakolaista Nigerin kautta Eurooppaan.  Pakolaiskiintiöt ja UNHCR:n toiminnan tukeminen vähentävät painetta turvautua ihmissalakuljettajiin ja lähteä merille.

2. EU:n pitää tehdä yhteistyötä Pohjois-Afrikan maiden kanssa oikeusvaltion ja ihmisoikeustilanteen vahvistamisen, ammattimaisen rajavalvonnan ja ihmissalakuljetukseen puuttumisen saroilla.  Käytännössä tämä tarkoittaa sekä koulutusyhteistyötä, poliisiyhteistyötä hädänalaisia ihmisiä hyväksikäyttävän rikollisuuden vähentämisessä sekä rajavartioston välineistön tukemista. Tavoitteena on se, että Pohjois-Afrikan maat pystyisivät tulevaisuudessa YK:n ihmisoikeussopimuksia ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittavalla tavalla hallinnoimaan muuttoliikkeitä rajoillaan. 

3. EU:n pitää tehdä yhteistyötä IOM:n, UNHCR:n ja Välimeren rannikkovaltioiden kanssa siinä, että esimerkiksi Libyassa oleskelevia ihmisiä voi palata vapaaehtoisesti kotimaihinsa. Tämän IOM-johtoisen vapaaehtoisen paluun pitää olla aidosti vapaaehtoista. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö on EU:n tuella vuonna 2018 auttanut ainakin 6 185:tä ihmistä palaamaan vapaaehtoisesti Libyasta kotiinsa. Tämäkin käytäntö vähentää painetta turvautua ihmissalakuljettajiin ja Välimeren ylittämiseen.

4. Jos näistä toimenpiteistä huolimatta vene tai laiva pääsee lähtemään Pohjois-Afrikasta ja se joutuu merihätään, aluksessa olevat ihmiset pitää aina pelastaa. Avustamisvelvollisuudesta säädetään kansainvälisessä oikeudessa varsin selkeästi. Jos merihätään joutuminen tapahtuu Libyan aluevesillä, pelastaminen ja aluksen rantauttaminen on Libyan vastuulla, Libyan rannikolle. Libyan aluevesille ei ole muilla mitään asiaa ilman Libyan suostumusta tai nimenomaista pyyntöä. Jos henkilö haluaa Libyan sisällä hakea kansainvälistä suojelua, hän asioi UNHCR:n kanssa. On selvää että UNHCR:n työmaa Libyassa on tällä hetkellä mahdoton, joten EU:n pitää ehdottomasti tukea UNHCR:ää.

5. Jos käy niin että merihätään joutunut alus on kansainvälisillä vesillä, lähimpänä olevilla aluksilla on velvollisuus auttaa. Jos ihmiset haluavat hakea kansainvälistä suojelua, heillä pitää olla mahdollisuus jättää turvapaikkahakemus EU-maassa. Ainoastaan silloin on mahdollista ylipäänsä selvittää, tarvitseeko ihminen kansainvälistä suojelua vai ei.

Kansainvälisiltä vesiltä ei pidä lähteä ketään viemään Libyaan koska UNHCR:n hätäevakuointimekanismi on jo tällä hetkellä vaikeassa ylikapasiteettitilanteessa ja koska Libyan ihmisoikeustilanne on täysin kestämätön: viranomaiset ovat syyllistyneet esimerkiksi siirtolaisten systemaattiseen kidutukseen ja heinäkuun alussa 2019 44 siirtolaista kuoli pidätyskeskukseen tehdyssä ilmaiskussa

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin on antanut jo vuonna 2012 Italialle langettavan tuomion (Hirsi Jamaa ym. vs. Italia) tapauksessa, jossa Italia jätti kokonaan tutkimatta 11 somalialaisen ja 13 eritrealaisen perusteet kansainväliselle suojelulle ja sen sijaan käännytti heidät suoraan Libyaan. EIT katsoi Italian rikkoneen kidutuksen kieltoa koskevaa artiklaa (artikla 3), oikeussuojakeinojen piiriin pääsyä koskevaa artiklaa (artikla 13) sekä joukkokarkotuksia koskevaa artiklaa (4. lisäpöytäkirja, 4.artikla). 

6. European Council of Refugees and Exiles (ECRE) on tehnyt laadukkaan ja käytännöllisen toimintamallin tilanteisiin, joissa pitää sopia vastuukysymyksistä Välimereltä pelastettujen ihmisen turvapaikkahakemusten käsittelyssä. "Relying on Relocation: ECRE Proposal for a Predictable and Fair Relocation following Disembarkation" perustuu pitkälti siihen, että Euroopan Unionin jäsenmaat sopivat yhdessä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) ja rantautumisvaltioiden kanssa tätä kautta vastaanotettavien turvapaikanhakijoiden määrästä. Pakolaiskiintiön lisäksi voidaan siis luoda turvapaikanhakijoita koskeva relokaatiokiintiö, joka turvaa a) sen, että rantautumisvaltiot eivät joudu hoitamaan Välimereltä pelastettujen asioita yksin b) sen, että turvapaikanhakijoiden määrä jäsenvaltiossa on paremmin ennakoitavissa, mikä helpottaa vastaanottokeskusjärjestelyjä ja oikeastaan kaikkea turvapaikkaprosessiin liittyvää c) sen, että ihmisiä ei lähetetä Libyan kaltaisiin maihin käytännössä kidutettavaksi. Jokaisen kannattaa perehtyä ECRE:n relokaatiomalliin. Uusi hallitus on kiitettävällä tavalla lähtenyt tämän mallin suuntaan ottamalla vastaan Seawatch 3:n pelastamia henkilöitä.

7. Kohdan 6 mukaisesti EU-maassa käsiteltävät turvapaikkahakemukset pitää käsitellä laadukkaasti ja asianmukaisesti huomioiden kaikki EU:n turvapaikkasäädökset ja niiden henki. Selvää on, että kielteisiä päätöksiä tulee vaikka oikeusturva olisi huipputasolla ja vaikka henkilö saisi kuinka asianmukaisen oikeusavun: kaikki eivät yksinkertaisesti ole kansainvälisen suojelun tarpeessa. Tässäkin kohtaa pitää huolehtia vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta sekä niin sanottujen pakkopalautusten kohdalla myös seurantajärjestelmän kehittämisestä. On tärkeää saada luotettavaa seurantatietoa siitä, millä tavoin kielteisen päätöksen saaneiden ihmisten elämä on palauttamisen jälkeen jatkunut. Tärkeää on tiedostaa, että tahdonvastaisia palautuksia tulee aina olemaan.

***

Yleisestikin ottaen Euroopan yhteisen turvapaikkapolitiikan kehittämisessä on varsin tärkeää toimia niiden periaatteiden mukaisesti, joita ECRE on tuonut esiin. Lisälukemistoksi jokaisen kannattaisikin ehkä lukea kaikki ECRE:n Policy Notet ja Policy Paperit läpi ja myös tilata itselleen ECRE:n uutiskirje.


perjantaina, toukokuuta 31, 2019

Näin kunniaväkivaltaa vähennetään

Viime aikoina on esiin tullut tärkeä kysymys: miten kunniaväkivaltaa vähennetään ja miten se tunnistetaan?

Aihe on tärkeä myös siksi, että Suomen allekirjoittama ja ratifioima ns. Istanbulin sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta) velvoittaa sopimusvaltioita aktiivisiin toimiin "kunnian" nimissä tehtyjen rikosten ehkäisemiseksi. Istanbulin sopimuksen toimeenpanovastuu Suomessa on erityisesti sosiaali-ja terveysministeriöllä, jonka toimeenpanosuunnitelmaan 2018-2021 sopimusta koskien voi tutustua tässä. Jokaisen kannattaa tutustua siihen, mitä toimeenpanosuunnitelma sanoo ennaltaehkäisyyn, uhrien suojeluun sekä tekijöiden vastuuseen saattamiseen liittyen. 

Ensin täytyy kuitenkin määritellä selkeästi se, mitä kunniaväkivalta on. Se ei ole lähisuhdeväkivaltaa jossa uhrina tai tekijänä on kulttuurisen vähemmistön edustaja.

Hyvät lähtökohdat kunniaväkivallan määrittelemiselle, tunnistamiselle ja vähentämiselle antaa Ihmisoikeusliiton aiheesta tekemä selvitys "Kunniakäsitykset ja väkivalta".

Ihmisoikeusliiton mukaan

"Kunniaan liittyvällä väkivallalla tarkoitetaan sellaista väkivaltaa, jolla pyritään suojaamaan tai palauttamaan perheen, suvun tai yhteisön kunniaa tai mainetta. Tekojen taustalla on epäily siitä, että henkilö ei noudata tai ei aio noudattaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä käyttäytymissääntöjä. Tekijöitä voi olla monta ja he voivat oleskella useassa maassa. Yhteisössä saatetaan ajatella, että näissä tilanteissa väkivalta on oikeutettua."

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla on hyödyllistä tietoa ja hyvin tiivistettynä se, mitä kunniaväkivalta on:

"'Kunniaan' liittyvän väkivallan tai sillä uhkaamisen taustalla voi olla esimerkiksi seurustelu, jota suku tai perhe ei hyväksy, avioero tai avioliitosta kieltäytyminen, siveetön pukeutuminen tai pelkät huhut siveettömyydestä. Väkivalta voi ilmetä esimerkiksi tiukkana liikkumisen ja ystäväpiirin rajoittamisena, uhkailuna, painostamisena tai jopa ihmisen surmaamisena.

Vaikka 'kunniaan' liittyvä väkivalta kietoutuu voimakkaasti naisten ja tyttöjen ajateltuun siveellisyyteen, voi sitä kuitenkin kohdistua myös poikiin ja miehiin. Erityisesti homoseksuaalit miehet voivat olla tälle alttiita.

'Kunniaan' liittyvällä väkivallalla on usein myös yhteisön tuki. Tällöin vakivallan teot sallitaan ja yhteisön jäsenet voivat voimakkaastikin painostaa perheen miehiä siveellisyyttä suojeleviin tekoihin. Myös naiset voivat osallistua yhteisöjen naisia kontrolloivan järjestyksen ylläpitämiseen."

Rebwar Karimi tiivisti jo 2009 muutamia keskeisiä seikkoja kunniaväkivallan erityispiirteistä (katso luento kokonaanYoutubesta). 

- Toisin kuin perheväkivallassa, kunniaväkivalta on aina kytköksissä sukupuolimoraaliin 

- Toisin kuin perheväkivallassa, kunniaväkivallan tekijä voi olla perheen ulkopuolinen 

- Kunniaväkivallalla pyritään välittämään viesti perheen ulkopuolisille tahoille uhrin häpeällisen käyttäytymisen torjumisesta

- Kunniaan liittyvässä väkivallassa ympäröivällä yhteisöllä on merkittävä rooli, perheväkivallassa yksilö toimii tavallisesti yksin

- Kunniaväkivaltaa esiintyy vain tietyissä kulttuureissa, perheväkivaltaa kaikkialla

Kunniaväkivallan vähentäminen voidaan jaotella Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kolmeen osakokonaisuuteen: ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, uhrien suojeluun liittyviin toimenpiteisiin sekä toimenpiteisiin, jotka liittyvät tekijöiden saattamiseksi vastuuseen. 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Kunniaväkivaltaa ehkäisevää työtä pitää tehdä sekä kunnallisissa peruspalveluissa että yhteisöissä.

Yhteisöissä tehtävä työ

Yhteisöissä tehtävää ennaltaehkäisytyötä on Suomessa toteutettu vuosien varrella useissa järjestöissä joko omana perustoimintana tai hankerahoituksella. Jossain määrin yleinen ennakkoluulo liittyy siihen, että ihminen ei voisi muuttaa asenteitaan suhteessa siveyskäsityksiin ja niiden kontrolliin. Asenteet kyllä muuttuvat, mutta onnistuminen on kiinni siitä, millä tavalla muutostarve esitetään.

Onnistuminen on todennäköisintä silloin, jos ihmiselle tulee kokemus siitä että hänen arvokkuutensa, kulttuurinsa, uskontonsa ja moraalinsa säilyy, vaikka hän antaisikin jälkeläiselleen omaa päätäntävaltaa enemmän kuin mitä hän itse nuoruudessaan sai.

Kunniaväkivaltakeskustelussa on kiinnitetty yllättävänkin vähän huomiota miesten kokemuksiin ja miesten kanssa tehtävään työhön. Miehen kokemus kohdatuksi ja kuulluksi tulemisesta omana itsenä on kuitenkin avainasemassa sen suhteen, tapahtuuko asenteissa ja toiminnassa kestävää muutosta. Rebwar Karimi on kirjoittanut "Kunnia Konfliktina"-kirjan ennaltaehkäisevää työtä koskevaan osioon hyviä perusasioita miesten kanssa tehtävästä työstä käytännönläheisesti, ja samassa osiossa on myös osuudet Kurdistanissa, Jordaniassa ja Turkissa tehdystä työstä ja sekä yhteisöissä tehtävästä tiedottamistyöstä yleisemminkin. 

Tällä hetkellä yksi tärkeimmistä yhteisötyötä tekevistä tahoista on Loisto Setlementti ry:n toiminnan alainen SOPU-työ sekä Tampereella toimiva DIDAR. Toimintaa tehdään sekä yksilötyönä että ryhmämuotoisesti. Kuten Karimin miesryhmätoimintaa koskevasta kirjoituksesta näkee, yhteisöissä tehtävä työ on vaativaa ja edellyttää työntekijältä hyvää perehtyneisyyttä paitsi aihepiiriin, myös siihen kuinka ryhmän kanssa työskennellään. Käytännössä edellytetään kunnon kokemusta kriisi- ja väkivaltatyöstä: 

"Ohjaajan tulee riittävän usein muistuttaa osallistujia heidän mielipiteidensä arvokkuudesta ja keskusteluun osallistumisen merkityksestä. Näin erityisesti, kun keskusteluissa esiintyvät aiheet ovat sisällöllisesti negatiivissävytteisiä ja aihealueeltaan raskaita. Keskustelut sujuivat usein parhaiten silloin, kun ohjaaja osallistui niihin vain ”ulkopuolisena” jäsentäjänä, ei niinkään sisältöön puuttuen. Ohjaajan oli purettava ”suljettu kehä” – keskustelun jumittuminen yksityiskohtiin/tiettyihin teemoihin. Väkivaltateemoja käsiteltäessä on erittäin tärkeää, että ohjaajalla olisi valmiuksia tuoda esiin vaihtoehtoja ulospääsyyn väkivaltakierteestä."

Järjestöjen toteuttama yhteistyö on mahdollistanut sen, että sensitiivisen aiheen käsittelyyn pystytään varaamaan riittävä aika. Siveyskäsityksiä koskevat käsitykset eivät muutu yhden infotilaisuuden, vanhempainillan tai tapaamisen myötä, vaan sekä yksilö- että ryhmätapaamisia pitää järjestää useita ja asiakkuuksien kestää pitkään. Järjestöjen työ mahdollistaa tämän.

Kuten väkivaltatyössä yleensäkin, keskeistä on löytää väkivaltaa käyttäneelle korvaava ja toisen integriteettiä kunnioittava toimintamalli niihin tilanteisiin, joissa aikaisemmin väkivallan käyttämistä on pidetty yhtenä ratkaisutapana. Miehen Linjan DUSTI-kirjassa on tästä käytännön työstä enemmän.

Ennaltaehkäisy viranomaistyössä

Kuten kunniakäsitykset ja väkivalta-selvityksestä käy ilmi, yhteisöissä toteutettavaa väkivaltaa ennaltaehkäisevä työtä järjestöjen toteuttamana ei ole saatavilla kaikkialla, vaan useimmiten vain isoimmissa kaupungeissa ja niissäkin jonot ovat pitkiä. Jokaisella kunnalla ja viranomaistoimijalla on kuitenkin velvollisuus kehittää omia palvelujaan siten, että kaikki erilaiset väkivallan muodot tulevat oikealla tavalla tunnistetuiksi ja että niihin pystytään puuttumaan pitkäjänteisesti. Tässä kohtaa on tarpeellista kerrata tärkeä perusasia: kaikki maahanmuuttajien kohtaama lähisuhdeväkivalta ja perheväkivalta ei ole kunniaväkivaltaa. Kunniaväkivalta on oma väkivallan erityismuotonsa, ja ammattilaisen pitää pystyä tunnistamaan kyseinen väkivallan muoto siinä kuin kaikki muutkin väkivaltamuodot.

Ennaltaehkäisy kouluissa ja aikuisoppilaitoksissa

Koulujen ja kotoutumiskoulutusta järjestävien tahojen pitää jo opetussuunnitelman nojalla käydä monipuolisesti läpi ihmisen oikeudet ja velvollisuudet, ruumiillisen koskemattomuuden kunnioittaminen sekä esimerkiksi se, mikä on väkivaltaa. Kouluissa ja kotoutumiskoulutuksessa pitää myös käydä monipuolisesti läpi se, mihin pitää olla yhteydessä jos on kokenut väkivaltaa, käyttänyt väkivaltaa tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa. Aiheesta on olemassa sekä videomateriaalia  että opasmateriaalia useilla eri kielillä, mikä voi helpottaa opettajaa työssään.

Koulut ovat paikkoja, joissa nuoret ovat päivittäin tekemisissä kasvatusalan ammattilaisten kanssa joihin on mahdollista rakentaa hyvä luottamussuhde. Koulun henkilökunnalla on lastensuojelulakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus tilanteissa, joissa on syytä epäillä väkivaltaa, myös kotona, oli kyse sitten kunniaväkivallasta tai ei. Lakisääteiset velvollisuudet on aina hyvä kerrata, mutta tärkeämpää on tunnistaa toisen ihmisen lähtökohdat ja esimerkiksi se, että virheelliset käsitykset lastensuojelua koskien voivat nostaa monen ihmisen kynnystä ottaa asioita puheeksi. Usein sekä maahanmuuttajat että kantasuomalaiset luulevat, että lastensuojelu tekee pelkkää huostaanottoa, mikä on yksiselitteisesti virheellinen käsitys.

Puheeksiottaja saattaa pelätä lähipiirin vastatoimia ja maahan muuttaneiden kohdalla usein myös viranomaisten väärinymmärryksiä ja ylireagointia. Tämän vuoksi hyvän luottamuksellisen suhteen rakentamiseen nuoren kanssa on hyvä varata kunnolla aikaa. Jokaisessa koulussa pitää jo lakisääteisesti olla opiskeluhuollon psykologi tai kuraattori, jonka kanssa jokaisen opiskelijan pitää pystyä puhumaan luottamuksellisesti kaikista sensitiivisistä asioista ja myös siitä, mitä tukitoimia on mahdollisesti tarjolla erilaisissa kriisitilanteissa. Jos lastensuojeluilmoitus pitää tehdä, nuorta tukeva henkilö -esimerkiksi koulukuraattori tai opettaja- voi olla avainasemassa siinä että lastensuojelu pystyy arvioimaan tuentarpeet oikein ja tarjoamaan sellaisen tuen joka auttaa.

Usein voi hyvinkin olla niin, että kunniaväkivalta ei ilmene fyysisenä väkivaltana ja voi myös hyvin olla, että oppilaan oma perhe ei ole siihen millään tavoin osallisena. Joskus voi olla niin, että väkivalta ilmenee ikätovereiden harrastamana koulukiusaamisena ja painostamisena. Tässä kohtaa on hyvä muistaa se mikä yleensäkin: väkivalta on väkivaltaa, vaikka se tapahtuisi koulussa, ja henkinenkin väkivalta on väkivaltaa. Kunniaväkivaltaan ei pidä suhtautua myöskään liian mystisenä asiana: se on yksi väkivallan muoto joka koulukiusaamisen muotoja saadessaan on asia, jonka poistamiseen koululla on lakisääteinen velvollisuus. Tarvittaessa voidaan tehdä yhteistyötä poliisin, sosiaalitoimen ja nuorisotyön kanssa.

Oppilashuolto pitää olla asianmukaisesti järjestetty myös aikuisoppilaitoksissa ja kaikissa kotoutumiskoulutusta tarjoavissa paikoissa. Ei ole mitenkään mahdoton ajatus, että kotoutumiskoulutuksen opettajalla voi herätä huoli aikuisen opiskelijan -miehen tai naisen- tilanteesta. Tällaisen henkilön kanssa pitää pystyä käymään tarvittaessa myös luottamuksellisia keskusteluja, tarvittaessa tulkin välityksellä yhteistyössä kunnan maahanmuuttajapalveluiden työntekijöiden ja myös poliisin kanssa. Vaikka aikuisesta ei voi tehdä lastensuojeluilmoitusta,  toimivia välineitä väkivallan ehkäisyyn on paljon

Ennaltaehkäisy sosiaalipalveluissa ja yhteistyö palveluiden välillä


Sosiaalitoimen alaiset palvelut kuten kunnan maahanmuuttajapalvelut ovat avainasemassa kaiken väkivallan, myös kunniaan liittyvän väkivallan, tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa.

Kunnan maahanmuuttajapalvelut ovat etenkin maahantulon alkuvaiheessa omien asiakasperheidensä arjessa hyvin intensiivisesti mukana, koska asumaan asettumisen lisäksi lakisääteiset perusasiakkuudet koulussa, varhaiskasvatuksessa, TE-toimistossa ja terveydenhuollossa pitää saada käyntiin ihmisten kielitaidosta huolimatta. Työskentelen itse Lohjan kaupungin maahanmuuttajapalveluissa, joten sosiaalitoimen toimintaperiaatteet ovat itselleni kaikkein tutuimpia. Pitkässä ja intensiivisessä yhteisessä työskentelyssä rakentuu luottamussuhde, joka mahdollistaa myös sensitiivisempien asioiden läpikäymisen jos sellaisia ilmenee. 


Maahanmuuttajapalveluilla on jo lakisääteinen velvollisuus kartoittaa jokaisen asiakkaan ja asiakasperheen elämäntilanne ja myös seurata sitä systemaattisesti. Kotoutumisen systemaattinen seuraaminen alkukartoituksen, henkilökohtaisen kotoutumissuunnitelman sekä tarvittaessa perheen kotoutumissuunnitelman avulla tuo rakennetta ja selkeyttä kotoutumista koskeviin tavoitteisiin paitsi työntekijöiden, myös asiakkaiden itsensä kannalta. Tärkeää on se, että tarvittaessa perheenjäseniä voi tavata myös erikseen ja että tähän on riittävästi aikaa.

Luottamuksen saaminen ja asiakkaan ohjaaminen oikeaan paikkaan

Olen työurallani kohdannut (tapaus ei ollut Lohjalla enkä itse tehnyt työtä ko. perheen kanssa vaan olin ainoastaan harjoittelija) yhden selkeän kunniaväkivaltatapauksen, jossa perheen täysi-ikäinen tytär oli kieltäytynyt avioliitosta, josta oli ilman hänen suostumustaan päätetty jo kun hän oli ollut murrosikäinen. Tämä kieltäytyminen oli ollut isälle ja äidille pettymys, mutta saattanut myös isän hankalaan välikäteen: häntä pidettiin ihmisenä joka oli rikkonut tärkeän sopimuksen ja joka myös salli tyttäreltään käytöstä joka ei ollut sovinnaista. Yhteisöllinen painostaminen ei siis kohdistunut ainoastaan tyttäreen vaan myös hänen isäänsä. Tyttären lisäksi myös hänen isänsä oli henkisen yhteisöllisen väkivallan kohde.

Tilanteen purkamisen ja eskaloitumisen ehkäisyn kannalta olennaista oli se, että tyttären lisäksi isän kanssa tehtiin aktiivista ja systemaattista neuvottelutyöskentelyä. Itse en tätä työskentelyä tietenkään harjoittelijan ominaisuudessa tehnyt, vaan sitä varten oli oma koulutettu ammattilaisensa jonka työnkuvaan kuuluu pitkäjänteinen työskentely väkivallan tekijöiden kanssa. 

Kunniaväkivalta on maahan muuttaneillakin paljon harvinaisempaa kuin suomalaisillakin kohdattavat lähisuhdeväkivallan muodot, jotka voivat kummuta mustasukkaisuudesta, oman heikon taloudellisen tilanteen (ja rahankäyttöerimielisyyksien) aiheuttamasta pitkittyneestä unettomuudesta ja stressistä, piilevistä ja diagnosoimattomista mielenterveysongelmista, päihteidenkäytöstä (yleinen myytti on että maahan muuttaneet eivät käyttäisi päihteitä) ja esimerkiksi uuden lapsen syntymisestä seuranneesta elämäntilanteen muutoksesta. 

Itse olen kunniaväkivaltaa kohdannut siis yhden kerran, mutta edellä mainittuja suomalaisille tuttuja lähisuhdeväkivallan tai lähinnä sen uhkan muotoja useammin (niitäkin kuitenkin erittäin harvoin). Varhainen puuttuminen on estänyt isommat ongelmat. Tarvitseville on löytynyt asianmukaisia tukitoimia: ehkäisevää perhetyötä, tukihenkilötyöskentelyä, kasvatus- ja perheneuvontaa ja tarvittaessa myös järjestöjen tarjoamaa tukea. Paljon työtä on pitänyt tehdä sen eteen, että edellä mainitut palvelut ja niiden tarkoitus tulevat asiakkaalle oikeasti tutuksi ja jotta ihminen pääsisi eroon sellaisesta ajatuksesta, että avun vastaanottaminen olisi heikkoutta. Itse koen, että oman todellisen tilanteen tunnistaminen ja tunnustaminen on vahvuutta ja onnellisuusmuurin ulkoinen ylläpitäminen ennemminkin sitä heikkoutta joka ei pidemmän päälle kanna.

On luonnollista, että ihminen puhuu ensin luottamukselliset asiansa entuudestaan tutulle työntekijälle ja haluaisi että tämä toimisi tukena kaikissa tilanteissa. Usein tämä tuttu työntekijä on alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan (maahanmuuttajapalvelut) työntekijä. Päällekkäisyyksien välttäminen, työmäärän ja toimenkuvan pitäminen selkeänä sekä myös asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää kuitenkin sitä, että esimerkiksi perhetyötä tarvitseva ohjataan perhetyöhön, sellaiselle ammattilaiselle jonka perustyöhön kuuluu pitkäjänteinen työskentely juuri tietyn kysymyksen kanssa. En itse voi ruveta tekemään työtä johon minulla ei ole oikein pätevyyttäkään, ja on kotoutumisenkin kannalta tärkeää että ihminen oppii yhdenvertaisesti käyttämään samoja palveluita kuin muutkin kuntalaiset.

Mikään ei kuitenkaan estä sitä, että tuttu henkilö on tukena ja mukana kun asiakas saatetaan uuden palvelun piiriin. Tämä voi ehkäistä turhaa työtä, väärinymmärryksiä ja samojen asioiden tekemistä uudestaan. Se mahdollistaa hyvän tutustuttamisen uuteen asiakkaaseen myös uudelle työntekijälle. Kliseinen sanonta "saattaen vaihtaen" on varsin hyvä periaate.

Lastensuojelun erityinen rooli 

Jokaisella kunnalla on velvollisuus tehdä ehkäisevää väkivaltatyötä ja jos osaamista kunniaan liittyvään väkivaltaan liittyen ei ole, henkilöstöä pitää kouluttaa. Voi hyvinkin olla että huoli ja epäily väkivallasta ei synnykään maahanmuuttajapalveluissa vaan ihan toisessa paikassa, esimerkiksi päiväkodissa, koulussa tai neuvolassa. Jokaisella kunnan työntekijällä pitää olla selkeä ohjeistus siitä, mitä pitää tehdä jos huoli väkivallasta herää.

Kunniaväkivaltaan tulee suhtautua yhtenä lähisuhdeväkivallan muotona. Vaikka se sisältää omat erityispiirteensä jotka liittyvät erityisesti yhteisölliseen painostamiseen jota voi tulla Suomen ulkopuoleltakin, se ei ole mikään mystinen ilmiö johon ei voisi ollenkaan olemassaolevilla lähisuhdeväkivallan vähentämismekanismeilla puuttua. Olennaista on että näitä mekanismeja kuten lastensuojelulain antamia velvollisuuksia, päästään toteuttamaan käytännössä. Lastensuojelun käsikirja on erittäin hyödyllinen ja tarpeellinen muillekin kuin lastensuojelun työntekijöille ja samalta sivustolta löytyy myös tietoa esimerkiksi lapsiavioliittojen ennaltaehkäisyä koskien. Velvollisuus tehdä rikosilmoitus ja lastensuojeluilmoitus on varsin monilla eri toimialoilla, joten lastensuojelun periaatteita on hyviä tuntea niidenkin jotka eivät ole lastensuojelussa töissä.

Sosiaalipalveluista lastensuojelu on erityisen kriittinen toimija, koska lapsia koskevissa tilanteissa lastensuojelulla on velvollisuus selvittää kunkin lapsen ja perheen tosiasiallinen tilanne ja löytää sopivat välineet ongelmien ratkaisemiseen. Sillä on myös välineitä puuttua vakavimpiin ja kärjistyneimpiin tilanteisiin tarvittaessa poliisin virka-apua käyttäen. Lastensuojeluviranomainen voi päättää esimerkiksi kiireellisestä sijoituksesta.

Lastensuojelu on myös varsin epäkiitollisessa roolissa: resurssit ja suunnitelmalliselle työskentelylle suotu työaika on vähäistä, ja julkisuudessa lastensuojeluun kohdistuu paljon kärjekkäitä stereotypisoivia mielipiteitä. Lastensuojelu on joko rasisti joka vie lapset asiakasta kuulematta tai sitten "rasistiksi leimautumisen pelossa" antaa kaiken pahan tapahtua. Todellisuus on useimmiten jotain muuta. 

Sen kuitenkin voi todeta, että riski ylireagointiin tai alireagointiin on suoraan verrannollista asiakasmäärään per työntekijä. Kuten kaikessa sosiaalihuollossa, peruslähtökohtana myös lastensuojelussa pitää olla asianmukainen henkilöstömitoitus sellaisena kuin Talentia on sen kirjannut. Mistään väkivaltakoulutuksista ei ole hyötyä, jos sosiaalihuollon ammattilainen ei käytännössä pääse työmääränsä vuoksi tutustumaan asiakkaaseen ja tekemään suunnitelmallisesti sitä työtä, jota varten hänet on palkattu.

On hyvin todennäköistä, että monien maahan muuttaneiden mielikuva lastensuojelusta on vielä mustavalkoisempi kuin valtaväestöllä keskimäärin. Siksi kynnys avun hakemiseen voi myös olla paljon korkeampi. Avun hakemista voi hankaloittaa myös puutteellinen kielitaito sekä erilaiset huhut. Siksi on perusteltua madaltaa kynnystä antamalla lastensuojelusta selkeää tietoa esimerkiksi kotoutumiskoulutuksissa tai järjestöjen organisoimassa toiminnassa. Tässä auttaa esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton lastensuojelu.info-sivusto, joka antaa tietoa lastensuojelusta monilla eri kielillä.

Kuten kunniakäsitykset ja väkivalta- selvityksestä käy ilmi, lastensuojelulla on toimivaltaa myös tilanteissa joissa lapsi on viety ulkomaille tai häntä aiotaan viedä ulkomaille. Tilanteista joissa voi epäillä lapsen viemistä taistelualueelle on myös selkeä ohjeistus.

Peruslähtökohta kunniaväkivallan vähentämiselle lastensuojelun kontekstissa on kuitenkin se, että työntekijäresurssi turvataan ja työntekijät koulutetaan kohtaamaan ja tekemään työtä kaikenlaisten asiakkaiden kanssa, koska asiakasryhmät voivat poiketa toisistaan siinä, miten pitkään luottamuksen rakentuminen kestää, kuinka helpoksi avun hakeminen koetaan ja kuinka hyvin edes tiedetään, mitä lastensuojelu tekee.

Ennaltaehkäisy terveydenhuollossa

Kunniakäsitykset ja väkivalta- raportissa tuodaan esiin myös terveyspalveluiden avainrooli kunniaan liittyvän väkivallan tunnistamisessa. Esimerkiksi kouluterveydenhuollosta kirjoitetaan näin:

"Useammat naispuoliset haastateltavat, joiden elämä on ollut nuorena hyvin rajattua ja valvottua, kertovat kouluterveydenhuollon ammattilaisten olleen erityisessä asemassa kuuntelijoina ja eteenpäin ohjaajina. Heidän luokseen on voinut mennä kouluaikana keskustelemaan luottamuksella ilman lähipiirissä herääviä epäilyjä ja valvontaa."

Maahantulotarkastuksessa pitää kysyä omista kokemuksista ja osassa terveyspalveluista (esimerkiksi perheneuvoloissa ja laajoissa terveystarkastuksissa) lähisuhdeväkivallan kokemuksia tulee seuloa systemaattisesti. THL on tehnyt hyvän perussabluunan lähisuhdeväkivallan kartoittamisesta ja siihen puuttumisesta, ja periaatteessa lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake pitää sisällään myös kaikki ne väkivallan muodot, joita kunniaväkivallassakin voi olla.

Jokaisen terveyspalveluita tarjoavan paikan pitää kouluttaa henkilöstönsä lähisuhdeväkivallan kohtaamiseen ja puheeksiottoon ja tässä yhteydessä myös kulttuurisen kompetenssin vahvistamiseen. Kulttuurinen kompetenssi ei tarkoita sitä että pitäisi tietää kaikki "niiden kulttuurista", vaan esimerkiksi sitä että tunnistetaan asiakkaiden erilaiset odotukset sekä kynnykset hakeutua palveluiden piiriin ja osataan tukea ihmistä näiden kynnysten ylittämisessä.

Kulttuurinen kompetenssi kaipaa vahvistamista esimerkiksi silloin, jos kokenutkin työntekijä uskoo jo etukäteen ennen asiakkaan tapaamista, ettei osaa työskennellä maahanmuuttaja-asiakkaan kanssa. Se kaipaa vahvistamista myös silloin, jos "me toimimme kaikkien kanssa samalla tavalla"-asenteen johdosta ei edes yritetä ymmärtää niitä lähtökohtia ja pelkoja, joita toisella voi olla jonka seurauksena ihminen jää palvelukatveeseen.

Kulttuurisesta kompetenssista on olemassa monia malleja ja nimiä, mutta itse olen kokenut Kirsti Sainola-Rodriguezin väitöskirjassa olevan taulukon transnationaalisen osaamisen osa-alueista selkeimmäksi esitykseksi siitä, mistä on kyse. Se toimii myös jokaiselle kätevänä muistilistana ja itsearvioinnin välineenä.


Kulttuurisen kompetenssin vahvistamisen tärkeys ei tietenkään rajoitu ainoastaan terveydenhuoltoon, vaan sen pitää läpileikata kaikki asiakastyö, oli kyse sitten opetusalasta, poliisin työstä, sosiaalialan tehtävistä tai mistä tahansa tehtävistä, joissa ollaan tekemisissä eritaustaisten ihmisten kanssa.

Terveydenhuollon kohtaamisissa kyse on kuitenkin erityisen kriittisestä perustaidosta, koska ilman kyseistä taitoa on vaara, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kynnys hakea apua ja puhua todenmukaisesti kokemuksistaan nousee liian korkeaksi. Väkivallan suodatin-ja kartoituslomakkeen oikeanlainen, systemaattinen ja ammattitaitoinen käyttö mahdollistaa väkivallan vaarassa olevan ihmisen tunnistamisen ja sen, että systemaattinen väkivallan vähentämistyö niin uhrin kuin tekijöidenkin kanssa voidaan aloittaa joko MARAK:n muodossa tai aiemmin kuvatun SOPU-työskentelyn ja muun yhteisötyön muodossa.

Uhrien suojeluun liittyvät toimenpiteet

Osa edellä mainituista toimenpiteistä luetaan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpano-ohjelmassa myös uhrien suojeluun liittyviksi toimenpiteiksi. Ennen kaikkea sosiaali-ja terveyspalveluiden asianmukainen saatavuus sekä se, että kaikki saavat tietoa olemassaolevista tukipalveluista, on äärimmäisen tärkeä perusasia jonka edistämisessä pitää edelleenkin tehdä paljon töitä sekä vastaanottokeskuksissa että oleskeluluvan saaneiden kansssa. 

Joskus väkivaltatilanteet kärjistyvät ja silloin yksi tärkeimmistä uhrien suojeluun liittyvistä konkreettisista toimenpiteistä on turvakotiin ohjaaminen. Turvakotien resurssien vahvistamista tarvitaan kiireellisesti, koska esimerkiksi vuoden 2018 kesällä turvakodit ruuhkautuivat pahasti ja vuonna 2017 jouduttiin tilanpuutteen vuoksi ohjaamaan muualle 1723 asiakasta (kasvua edellisvuodesta 43,8%)

On varsin todennäköistä, että kunniaväkivallan uhrien hakeutuminen ja ohjaaminen turvakoteihin on vielä vaikeampaa kuin kantaväestön, koska tiedonpuutteet, kielihaasteet ja viranomaisia kohtaan koettu epäluulo voivat olla yleisempiä kuin valtaväestössä. Sosiaali-ja terveysministeriön tavoitteena on ollut "osana turvakotipalvelujen kehittämistyötä lisätä turvakotihenkilöstön osaamista liittyen lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä, kriisi- ja traumatyöhön turvakodeissa sekä lasten, vammaisten ja ikääntyneiden kanssa työskentelyyn turvakodeissa". On selvää, että myös kulttuuriset vähemmistöt ovat yksi keskeisin kohderyhmä jonka kanssa työskentelyä pitää vahvistaa mikäli kunniaväkivaltaa on aikomus vähentää. 

Toinen keskeinen uhrien suojeluun liittyvä toimenpide on turvasuunnitelma joka kuuluu MARAK:iin. MARAK:n vaikuttavuudesta lähisuhdeväkivallan vähenemiseen on myös robustia näyttöä ja vaikuttavuutta lisäävä mekanismi liittyi ennen kaikkea tiedonkulkuun eri viranomaisten (terveydenhuolto, poliisi, sosiaalitoimi) välillä. 

Kolmas äärimmäisen tärkeä kehittämiskohde on sen turvaaminen, että tapaamis- tai huoltajuusoikeuksien käyttäminen ei vaaranna uhrin tai lasten oikeuksia ja turvallisuutta. Niin sanotussa Haagan puukotustapauksessa (jossa mieshenkilö puukotti lastaan ja vaimoaan valvotun tapaamisen jälkeen) lastensuojelun vastuuhenkilöitä epäillään rikoksesta, nimikkeinä virkavelvollisuuden rikkominen ja vaaran aiheuttaminen törkeällä huolimattomuudella. Poliisin mukaan valvotun tapaamisen järjestelyt eivät vastaa sitä ennakkotietoa, mitä uhri oli yrittänyt viranomaisille kertoa tilanteestaan. Yksittäisestä tapauksesta on vaikea mitään sanoa, mutta selvää on että tiedonkulku uhrilta lastensuojelulle ja yksityiselle palveluntarjoajalle jolta lastensuojelu on tapaamispalvelun ostanut, ei ole ollut tässä tapauksessa riittävää. Pakosti käy mielessä, aiheuttaako pääkaupunkiseudun lastensuojelun liian alhaiset resurssit sen riskin, että tieto ei kulje ajoissa. 

Neljäs keskeinen uhrien suojeluun liittyvä toimenpide on se, että pakkoavioliitot kriminalisoidaan, josta Ihmisoikeusliitto on kampanjoinut monipuolisesti.

Toimenpiteet tekijöiden vastuuseen saattamiseksi

Tilanteissa joissa henkilö on syyllistynyt väkivaltaan, pitää määrätä rikoslaissa määrätyt rikosseuraamukset. Kunniaväkivallalle tyypillinen sanallinen painostaminen ja uhkailukin ovat rikoslain kieltämää väkivaltaa (laiton uhkaus) josta voi määrätä enimmillään kaksi vuotta vankeutta. Samoin kunniaväkivallalle tyypillinen kehottaminen, yllyttäminen ja taivuttaminen tahalliseen rikokseen tai rikoksen rangaistavaan yritykseen ovat tuomittavia tekoja. Rikoslain mukaan yllytys on rangaistavaa, ja yllyttäjä tuomitaan kuten rikoksen tekijä. Rangaistavuus edellyttää sitä, että tekijä syyllistyy rangaistavaan tekoon tai vähintään sen rangaistavaan yritykseen. Uskallan väittää, että moni maahan muuttanut ei tiedä sitä että yllyttäjä tuomitaan kuten rikoksen tekijä. Tieto asiasta saattaisi nostaa kynnystä lähteä tekoihin. Vaikeampaa mutta ei mahdotonta on puuttua tilanteisiin joissa painostaminen ja yllyttäminen tapahtuu ulkomailta käsin.

Ulkomaalaislain perusteella on mahdollista karkottaa henkilö, jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin. Näin ollen laittomaan uhkaukseen syyllistyminen ja yllyttäminen rikokseen voivat muodostaa karkottamisperusteen. Selvää on että väkivaltarikokset ja niihin yllyttämiset joista määrätään kovempia rangaistuksia, ovat vielä vakavampia perusteita Maahanmuuttovirastolle tehdä karkotuspäätös.

Ulkomaalaislain palautuskieltopykälä 147§ estää palauttamisen alueelle, jolla ihminen voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, sekä alueelle, jolta hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle. Palautuskiellon idea lähtee siitä, että kidutuksen lainsäädännössään kieltävä valtio ei voi ottaa epäsuorasti käyttöön kidutusta tai kuolemanrangaistusta lähettämällä ihmisiä tietoisesti paikkaan jossa toinen valtio heitä kiduttaa.

Kidutus on tunnetusti paitsi ihmisoikeusloukkaus itsessään, myös seuraamuksena ja kuulustelumenetelmänä tehoton ja virheellisiin tunnustuksiin kannustava.

Kidutuksen ja kuolemanrangaistuksen estämistavoitteen vuoksi siis Suomessakin on vankeusrangaistuksia suorittavia henkilöitä joiden kohdalla tulee seuraamusten tulee tähdätä ennen kaikkea uusintarikollisuutta vähentäviin toimiin eikä niinkään maasta poistamiseen.  Väkivaltarikollisuuden vähentämisen osalta toimivia väkivallan vähentämismalleja on olemassa erityisesti parisuhdeväkivallan osalta, joista osaa Lyömätön Linja Espoossa (jolla on maahanmuuttajamiesosaamista Miehen Linjalla) on toteuttanut yhdessä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Myös niin sanotusta Move!-ohjelman toimivuudesta on näyttöä, mutta sitä koskevassa arviointitutkimuksessa ei ole ollut mukana tiettävästi maahan muuttaneita tai juuri kunniaväkivallan muodossa esiintyvään väkivaltaan syyllistyneitä. Kansainvälisen tutkimusnäytön mukaan erityisesti kognitiivis-behavioristisen toimintatavan erilaisilla muunnelmilla on ollut väkivaltaa vähentävää vaikutusta. 

Kunniaväkivaltaan syyllistyneiden kanssa työskentelyssä tärkeää on muistaa se, että varsinaisen tekijän lisäksi häneen voi olla kytköksissä joukko painostajia ja yllyttäjiä, joita ei välttämättä ole saatu rikosoikeudelliseen vastuuseen. Näin ollen tekijän kanssa työskentelyssä täytyy ottaa erityisellä tavalla puheeksi mahdolliset painostus-ja yllytystilanteet ja niihin reagointi jatkossa. Usein kunniaan liittyvässä väkivallassa tekijä ymmärretään mieheksi, mutta etenkin vanhempien ja lasten välisissä tilanteissa tekijä voi vallan hyvin olla myös nainen. Samoin rikokseen yllyttäjissä on varsin usein sekä miehiä että naisia. Tärkeää siis on, että alussa mainittua yhteisötyöskentelyä SOPU-mallin, DIDAR-toiminnan ja muun matalan kynnyksen toiminnan muodossa tehdään jatkuvasti, myös yllyttäjät tavoittaen. Toivottavaa on, että tilanteessa jossa rikos on jo tapahtunut, Move!-tyylistä työskentelyä tehdään yhdessä ja rinnakkain edellä mainitun yhteisötyön kanssa. 
Yhteenveto

Jos kunniaväkivaltaa halutaan vähentää, niin täytyy tehdä seuraavanlaisia toimenpiteitä:

- Turvataan yhteisöissä tehtävän työn jatkuvuus ja laajentaa sitä paikkakunnille joilla toimintaa ei ole vielä ollut tarjolla

- Istanbulin sopimus pannaan toimeen täysimääräisesti (kts. toimeenpanosuunnitelma sekä järjestöjen varjoraportti toimeenpanosta)


- Turvataan jokaisessa kunnassa väkivallan koordinaatiotyö THL:n mallin mukaisesti ja henkilöstön koulutus paitsi väkivallan puheeksioton, myös kulttuurisen kompetenssin vahvistamisen osalta

- Turvataan kaikissa kunnissa sosiaalihuollon henkilöstömitoitus Talentian ohjeistuksen mukaisesti


- Turvataan se, että jokaiselle maahan muuttaneelle on tarjolla yleisimmillä kielillä omakielistä tietoa väkivallasta, sen vähentämisestä, puheeksiotosta sekä väkivaltaa vähentävistä palveluista, kuten lastensuojelusta 

- Kriminalisoidaan pakkoavioliitot

- Parannetaan turvakotiresursseja

- Vahvistetaan Rikosseuraamuslaitoksen resursseja sekä vahvistetaan Move!-ohjelmaa, Unbeatables-ohjelmaa ja muita väkivallasta irti pääsemisen ohjelmia kunniaväkivaltatilanteisiin ja kaikille väestöryhmille soveltuviksi


Lisälukemistoa:

Koulutusmateriaali: kunniaan liittyvän väkivallan ehkäiseminen (THL)

Satu Lidman: Kunnia ja siveys. Yhteisöllisten konfliktien ja häpeän pelon historiallisuudesta

Kohtaaminen ja dialogi kunniakulttuuri- ja kunniaväkivaltatyössä (DIDAR-hankkeen julkaisu)

Kunnia Konfliktina-kirjan osa 2: välineitä ennaltaehkäisyyn

Leo Nyqvist & Salla Hyvärinen: DUSTI-Luottamusta miehen linjalla. Maahanmuuttajamiehet ja ennaltaehkäisevä väkivaltatyö

Raija Ala-Lipasti: Kunniaväkivalta

Ihmisoikeusliitto: Kunniakäsitykset ja väkivalta. Selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa. 

PALOMA-koulutus: koulutuskokonaisuus, joka antaa hyvät perustiedot pakolaistaustaisten asiakkaiden kohtaamiseen ja heidän hyvinvointinsa tukemiseen.

sunnuntaina, toukokuuta 05, 2019

Valtiolla on velvoitteita suhteessa kansalaisiinsa vaikka nämä olisivat terroristeja

Suomessa on keskusteltu siitä, mitä tulisi tehdä niille oman maan kansalaisille, jotka ovat joko olleet ISIS:n riveissä toimivia vierastaistelijoita tai heidän perheenjäseniään. Perheenjäsenissä on sekä aikuisia että lapsia. Moni on tällä hetkellä pidätettynä eri Lähi-idän maissa.

Ihmistä ei voi tehdä kokonaan kansalaisuudettomaksi. Euroopassa radikalisoituneen vierastaistelijan tai hänen perheenjäsenensä hoitamisvastuuta ei muutenkaan pidä ulkoistaa köyhemmille maille, vaan valtion pitää itse huolehtia omista kansalaisistaan. Valtion vastuu huolehtia kansalaisistaan ei katoa minkään rikoksen tekemisen myötä. Jos henkilöä epäillään rikoksesta, häntä koskien pitää toimittaa asianmukainen rikostutkinta ja oikeusprosessi. Tämän jälkeen toteutetaan tuomioistuimen päätöksen mukaiset rikosseuraamukset.

On esitetty, että esimerkiksi "ISIS-vaimoja" ei saisi päästää Suomeen. Tällaisissa heitoissa unohtuu kokonaan se seikka, että julkisen vallan käyttö perustuu aina lakiin, eikä mitään päätöksiä voi tehdä pelkkien mielikuvien perusteella. On päivänselvää, että Suomen kansalaiset pitää päästää maahan ja heillä pitää olla oikeus tavallisiin suurlähetystön palveluihin kuin kenellä tahansa muulla pulaan joutuneella suomalaisella. Ulkoministeriö ei ole mikään tuomioistuin.

On toki niin, että Suomen viranomaisilla ei ole velvollisuutta hakea aikuista ihmistä pois kriisialueelta, jos tämä on vapaaehtoisesti sinne mennyt eikä pääse sieltä liikkumaan Suomen suurlähetystöön. "Konsulikyyti" on urbaanilegenda muutoinkin.

Alaikäistä lasta koskevissa asioissa Suomen viranomaisia kuitenkin sitoo lastensuojelulaki sekä lapsen oikeuksien sopimus. Jos kriisialueella on alaikäinen Suomen kansalainen ja vieläpä "avioliitossa" kuten joidenkin uutislähteiden mukaan on kerrottu (sana lainausmerkeissä sen vuoksi, että tällainen avioliitto ei ole millään tavalla juridisesti pätevä), kiireellisen sijoituksen kriteerit täyttyvät kirkkaasti. Tällaisissa tilanteissa suomalaisilla lastensuojeluviranomaisilla on velvollisuus toimeenpanna kiireellinen sijoitus vaikka lapsi olisi ulkomailla. Hänet pitää yksinkertaisesti hakea pois ulkoministeriön virka-apua käyttäen. Aiheesta lisää tämän linkin takaa.

***

Entä mitä pitää tehdä vierastaistelijoille? Viisainta olisi perustaa asiaa käsittelemään kansainvälinen rikostuomioistuin, mutta myös kansallinen tuomioistuin riittää vallan hyvin. Olennaista on se että henkilö pitää pidättää jos hän EU-alueelle onnistuu pääsemään. Tämän jälkeen pitää aloittaa rikosprosessi. Vaikka näytön kerääminen voi olla vaikeaa ja esitutkintakysymyksissä pitää kehittää kansainvälistä yhteistyötä, terrorismirikoksen valmistelusta on jo nyt tuomittu ihmisiä Pohjoismaissakin ehdottomaan vankeuteen. Mitään pohjoismaisen oikeusvaltion oikeusturvaa koskevia perusperiaatteita ei tarvitse muuttaa terroristien takia. Toisin kuin usein väitetään, syytteet eivät aina kaadu näyttökysymyksiin

Tärkeää on myös ohjata jokaisesta kriisialueella toimineesta henkilöstä asianmukainen uhka-arvio, oli syytteitä sitten nostettu tai ei. Kriisialueelta palannut henkilö ei ole läheskään aina turvallisuusuhka, kuten Leena Malkki käy hyvin läpi Politiikasta-verkkolehden artikkelissaan. 

Jokainen kriisialueella toiminut tulee ohjata exit-tyyppiseen toimintaan, jota koskien on myös runsaasti tutkimusta ja hyviä käytäntöjä. Rikoksesta tuomitut voidaan sellaiseen myös velvoittaa. Asianmukaiset rikosseuraamustoimenpiteet vähentävät uusintarikollisuutta. 

Terrorismi vähenee ja turvallisuus lisääntyy parhaiten jos rikosseuraamusasioissa toimitaan näyttöön perustuvan tutkimuksen pohjalta. Pelkkien mielikuvien ja ensikäden fiilisten pohjalta toimiminen voi pahentaa turvallisuustilannetta.

maanantaina, helmikuuta 11, 2019

Kymmenen keinoa kotouttamispolitiikan kehittämiseen

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on hiljattain julkaissut mietinnön kotouttamisen toimivuudesta. 

Kysymys kuuluu: antaako tarkastusvaliokunnan mietintö oikeanlaiset lähtökohdat kotouttamispolitiikan kehittämiselle Suomessa? Vastaus on valitettavasti yksiselitteinen: ei anna. Tarkastusvaliokunta on tehnyt paikoin varsin oikeita havaintoja esimerkiksi työllisyysasteen kehityksestä (koska asianmukaiset tahot ovat tätä tilastotietoa aikaisemmin tuottaneet), mutta tehdyt johtopäätökset ovat ainoastaan haitallisia tehokkaan kotoutumisen kehittämisen kannalta. Kerron seuraavaksi miksi, ja lisäksi ehdotan toimenpiteitä joilla suomalaista kotouttamispolitiikkaa saadaan paremmaksi. 

Suomalaista kotouttamispolitiikkaa tulee kehittää systemaattisesti ja huomioiden ne vaihtelevat taustat, elämäntilanteet ja ikävaiheet, joita kotouttamistoimenpiteitä tarvitsevilla maahanmuuttajilla on.

On myös selvää, että kotouttamispolitiikan onnistuminen edellyttää laadukasta seurantajärjestelmää, joka on vertailukelpoinen suhteessa muihin EU-maihin. Kotouttamispolitiikan seurannan kokonaisvastuu Suomessa on työ-ja elinkeinoministeriöllä, jonka alainen Kotouttamisen Osaamiskeskus ylläpitää seurantajärjestelmää EU:n ja OECD:n yhteisen viitekehyksen mukaisena. Seurattavia alueita ovatLyhyesti sanoen: kotouttamispolitiikka toimii silloin, kun kohderyhmälle suunnitellut toimenpiteet vahvistavat maahanmuuttajien työllisyyttä, koulutustasoa, terveyttä ja hyvinvointia, asumisoloja, yhteiskunnallista osallistumista sekä ryhmienvälisiä suhteita. Aina voi lisätä muitakin seurantaindikaattoreita, mutta kotouttamispolitiikan tavoite on selvä: se, että maahanmuuttajien sosioekonominen asema on sama kuin valtaväestölläkin.


Kotouttamisen valtakunnallisen kehittämisvastuun siirtäminen kunnille tekisi järjestelmästä sekavamman, ei selkeyttäisi sitä


Tarkastusvaliokunta esittää kotouttamisen kokonaisvastuun siirtämistä kunnille. Kuten Pasi Saukkonen totesi, tämän ajatuksen taustalla on sinänsä oikea havainto siitä että kotoutuminen on paikallisesti tapahtuva prosessi, jonka vuoksi kunnilla pitää olla kunnon mahdollisuudet kotouttamistoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Mietinnössä mainitut suomalaisen kotouttamispolitiikan haasteet eivät johdu ollenkaan siitä, että kotouttamisen kokonaisvastuu ja kehittäminen on työ- ja elinkeinoministeriöllä. Vertaus: jos terveydenhoito tapahtuu lähtökohtaisesti paikallisissa terveydenhuollon yksiköissä, pitäisikö sosiaali- ja terveysministeriön kaikki tehtävät siirtää kunnille? Ei tietenkään. 

Yksi tärkeimmistä ja tarkastusvaliokunnankin esiin nostamista kotoutumisen osa-alueista on työllisyyden edistäminen, jonka vuoksi työvoimahallinnosta vastaava ministeriö on kotouttamispolitiikan valtakunnallisen kehittämisen kannalta kaikkein luontevin paikka. Se, että poistetaan vastuuministeriö ja laitetaan kaikki 311 kuntaa puuhaamaan omiaan, on paras tapa sekoittaa järjestelmä totaalisesti.

Ajatus kokonaisvastuun siirtämisestä kuntiin on myös pahasti ristiriidassa hallituksen omien lakihankkeiden ja suunnitelmien kanssa. Käynnissä olevan kasvupalvelu-uudistuksen ja alueuudistuksen tavoitteena on nimenomaan vahvistaa yritysten, työnhakijoiden ja työnantajien alueellista yhteistyötä ja tätä kautta luoda alueelle yksittäisiä kuntia leveämmät hartiat myös maahan muuttaneiden työllisyyttä tukevien palveluiden järjestämiseen. 

Olen itse kunnan työntekijä ja pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että kaikissa kotoutumisen edistämistä koskevissa kysymyksissä on olemassa taho, joka tuntee kuntaa laajemmin alueen ja myös valtakunnallisen tilanteen. On hyvä, että on olemassa alueellinen ja valtakunnallinenkin taho, jolta voi kysyä, miten kunnan tulee toimia erilaisissa kysymyksissä, joita aikaisemmin kunnalla ei ole tullut vastaan. TEM:n ylläpitämä kotouttaminen.fi-sivusto on ollut monelle suureksi avuksi, ja Kotouttamisen Osaamiskeskus varsin tärkeä taho, joka pystyy valtakunnallista seurantajärjestelmää kehittämällä luomaan kokonaiskuvaa siitä, miten kotouttamispolitiikka Suomessa toimii. 

Ajatus kotouttamisen kokonaisvastuun siirtämisestä kunnille pitää hylätä. Sen sijaan käynnissä jo olevat suunnitelmat valtakunnallisesta, alueellisesta ja kunnallisesta työnjaosta luovat hyvät peruslähtökohdat kotouttamispolitiikan kehittämiselle. 

Ongelma kotouttamispolitiikassa ei ole tähän mennessä ollut siis alkuunkaan se, että kunnalla on omat tehtävänsä ja työvoimahallinnolla omansa. Ainakin omassa kunnassani yhteistyö ja viestintä kunnan ja TE-toimiston välillä toimii hyvin. 

Ongelma on ennemminkin työvoimahallinnon puutteelliset resurssit, joiden vuoksi sen enempää syntysuomalaisille kuin maahan muuttaneillekaan pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville ei ole löytynyt työmuotoa, joka nostaisi heidät työelämään kotoutumiskoulutusten ja mahdollisten tutkintojenkin jälkeen.

Mallia asian korjaamiseen voisi tässä kohtaa ottaa vallan hyvin Ruotsista. Sonja Hämäläinen kirjoittaa TEMatiikkaa-blogissa seuraavaa:

“Koulutuksen ohella palkkatuetulla työllä on Ruotsissa suuri rooli, ja siihen käytetään resursseja huomattavasti Suomea enemmän. Kaikkiaan työllisyyden edistämisen kustannukset olivat Ruotsissa vuonna 2017 noin 71.200 miljoonaa kruunua, eli reilut 7 miljardia euroa. Tästä summasta yhteensä reilut 40 % käytettiin aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, jotka jakautuvat työmarkkinoille valmistaviin toimiin ja erityyppisiin palkkatukiin tai sen kaltaisiin kustannuksiin. Työttömyysetuuksien osuus oli alle puolet ja työhallinnon kustannusten osuus reilut 10 %.

Panostuksesta kertoo jotain myös se, että osatyökykyisten työllisyyttä ja osallisuutta tukeva, valtionomisteinen Samhall Ab on henkilöstömäärältään Ruotsin suurin yritys. Tällä hetkellä Samhallin kautta työllistyy noin 25 000 osatyökykyistä, joiden kohdalla muut työllisyyspalvelut eivät ole toimineet. Yritys toimii useilla toimialoilla, joista siivousala on merkittävin.”

Suomessakin on tutkittu palkkatuen vaikuttavuutta. Erityisesti yrityksiin kohdistuva palkkatuki tukee työmarkkinoille sijoittumista. Sen käyttöönottoa voisi Suomessakin vallan hyvin vahvistaa.


Kotoutumisajan lyhentäminen vuoteen pahentaisi haavoittuvimmassa asemassa olevien asemaa kohtuuttomasti —huomio tulee ennemminkin kiinnittää kotoutumiskoulutusten laatuun


Kotouttavaa työtä ohjaa tällä hetkellä Suomessa laki kotoutumisen edistämisestä eli kotouttamislaki. Yksilölle, joka tarvitsee kotoutumista edistäviä palveluita, tehdään lain mukaan kotoutumissuunnitelma. Työttömille työnhakijoille kotoutumissuunnitelman tekee TE-toimisto ja työvoiman ulkopuolisille (pienten lasten vanhemmat, pitkäaikaissairaat, eläkeikäiset, vammaiset) kunta. 

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan niistä toimenpiteistä, jotka edistävät ihmisen kotoutumista. Yleisimmin kyse on työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävistä kotoutumiskoulutuksista, joista on tarkoitus jatkaa ammatillisiin opintoihin ja työelämään. Työvoiman ulkopuolella olevien (eli niiden, jotka eivät voi olla edes työnhakijoina) kohdalla kyse on enemmän räätälöidystä toiminnasta, koska ihmisten kunto vaikuttaa siihen, mitä on mahdollista tehdä. 

Jos maahanmuuttaja kieltäytyy ilman pätevää syytä kotoutumissuunnitelman laatimisesta, sen tarkistamisesta tai osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuun toimenpiteeseen, hänen oikeuttaan työttömyysetuuteen voidaan rajoittaa siten kuin työttömyysturvalaissa (1290/2002) säädetään tai toimeentulotukea alentaa siten kuin toimeentulotuesta annetussa laissa säädetään.

Kotoutumissuunnitelman enimmäisaika on kotouttamislain mukaan kolme vuotta. Aikaa voidaan pidentää kahdella vuodella, jos tähän on erityinen syy: yleinen syy pidentämiselle on esimerkiksi se, että ihminen on testattu luku- ja kirjoitustaidottomaksi kotoutumissuunnitelmaan kuuluvassa alkukartoituksessa. Tällöin tie työelämään ja sujuvaan kielitaitoon on pidempi. Myös vamman, sairauden, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi kotoutumisaikaa voi pidentää, koska kotoutumissuunnitelmaa ei ole voitu toteuttaa. Tässä ryhmässä on esimerkiksi niitä henkilöitä, jotka ovat kyllä työttömiä työnhakijoita, mutta joilla on ollut esimerkiksi kidutuksesta johtuvia vammoja ja siihen liittyviä kuntoutustarpeita. 

Tarkastusvaliokunta vaatii että kotouttamisaika pitää lyhentää yhteen vuoteen. Tämä on yksiselitteisesti täysin järjetön ajatus, jonka taustalla on totaalinen tietämättömyys kotoutumissuunnitelmaan oikeutettujen ihmisten elämäntilanteista. 

Mekaaninen kotouttamisajan lyhentäminen ei paranna kenenkään kielitaitoa tai työelämävalmiuksia, vaan ainoastaan jättää tyhjän päälle ne ihmiset, jotka eivät maahantulonsa alkuvaiheessa ole voineet esimerkiksi sairautensa, juuri alkaneen äitiytensä tai vammansa vuoksi kursseille osallistua ja saavuttaa mahdollisesti alunperinkin liian korkealle asetettuja tavoitteita.  Se, että noin 25-30 % kotoutumiskoulutukseen osallistuvista saavuttaa kielitaitotason B1.1 ei ole kotoutumiskoulutuksen epäonnistumista. Kyse on asiantuntijoiden mukaan ennemminkin siitä, että tavoite on epärealistinen.

Ehdotus kotoutumisajan lyhentämisestä ei vastaa millään tavoin havaittuihin ongelmiin esimerkiksi pakolaistaustaisten maahanmuuttajanaisten työllistymisessä ja kielenoppimistahdissa. Juuri tämän ryhmän kohdalla on tärkeää, että kotoutumista tukevaan koulutukseen on mahdollista osallistua kaikissa elämänvaiheissa eikä ainoastaan ihan maahantulon alussa. Ihmistä ei voi jättää kurssien ulkopuolelle siksi, että hänellä on ollut maahantulon alkuvaiheessa esimerkiksi hoidettavanaan pieni vauva. 

Kenenkään kielitaito ja yhteiskuntavalmiudet eivät parane, jos kotouttamistoimenpiteiden laatua ei varmisteta. Kotoutumiskoulutusten absurdista kilpailuttamisesta, laadun heikkenemisestä ja suoranaisista väärinkäytöksistä on kirjoitettu vuosia ja myös kehitysehdotuksia on esitetty opetusalan ammattilaisten toimesta alla olevissa jutuissa:

Ajatus kotoutumisajan lyhentämisestä vuoteen pitää hylätä heti, ja sen sijaan toimenpiteitä täytyy kohdistaa siihen, että kotoutumiskoulutukset toimivat tarkoituksenmukaisesti ja että koko kotoutumispolku on asianmukainen, luoden hyviä kontakteja työelämän, oppilaitoksen ja palveluiden välillä. Tässä voidaan ottaa mallia esimerkiksi Stadin Osaamiskeskuksessa kehitetyistä hyvistä käytännöistä

Tarkastusvaliokunta on oikeassa siinä, että koulutusten velvoittavuutta voi lisätä. Tämä tapahtuu oikeudenmukaisimmin sanktioimalla luvattomista ja selittämättömistä poissaoloista. Jos työmarkkinatuki maksettaisiin läsnäolojen mukaan ja työttömyysturva menetettäisiin kokonaan niiltä päiviltä, joilta opiskelijalla ei ole esittää pätevää syytä poissaololle, loisi tämä suoran taloudellisen kannusteen osallistua kursseille.

Samaan aikaan myös julkinen valta tulee velvoittaa järjestämään koulutuksia, jotka tosiasiallisesti vahvistavat kielitaitoa, työelämätaitoja ja itsenäisen yhteiskunnassa pärjäämisen taitoja sekä mielekkäät jatkopolut työelämään koulutusten jälkeen.


Tarkastusvaliokunnan mietinnössä on ristiriitaisuuksia sekä virheellisiä tietoja kotoutumiskoulutuksista


Tarkastusvaliokunnan mietinnössä on myös suoranaisia ristiriitaisuuksia, virheitä ja asenteellisuuksia, kuten tämä: ”pitkäkestoinen kotoutumiskoulutus ja sen ajalta saatava kulukorvaus kannustavat vähävaraisia maahanmuuttajia sosiaaliturvan varassa pysymiseen työn vastaanottamisen sijasta”. 

Kotoutumiskoulutus on työvoimapoliittista koulutusta, jota työvoimahallinto velvoittaa työttömän työnhakijan käymään työttömyysturvan menettämisen uhalla. Se ei ole mitään “sosiaaliturvan varaan jäämistä” vaan tavoitteellista koulutusta, jossa opetellaan suomen kieltä, työelämätaitoja ja välttämättömiä yhteiskunnassa tarvittavia taitoja ja jossa menestymistä mitataan testein. 

Työtön työnhakija käy kotoutumiskoulutuksessa, koska hänellä ei ole ollut riittäviä työelämävalmiuksia todelliseen pärjäämiseen avoimilla työmarkkinoilla. Kotoutumiskoulutuksen koko perusidea on se, että ihminen pystyy realistisesti hakemaan ja vastaanottamaan työtä. 

Kotoutumiskoulutukseen osallistuminen ei todellakaan ole se asia, joka pitää ihmisiä työelämän ulkopuolella. Ongelma on ollut se, että moni maahan muuttanut on kokonaan työvoiman ulkopuolella. Tällaiset henkilöt ole myöskään työvoimahallinnon asiakkaana eivätkä he ohjaudu työvoimapoliittisiin kotoutumiskoulutuksiinkaan.

Tarkastusvaliokunnan mietinnössä oli sinänsä oikea havainto perheellisten maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukemisen tärkeydestä. Kyseessä ei ole uusi huomio. Pasi Saukkonen muistuttaa, että tämän ryhmän tukeminen on ollut painopisteenä jo kotouttamislakia uudistettaessa 2010 sekä erilaisissa hankehauissa, joissa tähdätään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien vahvistamiseen. Näin on mahdollistettu hyviä käytäntöjä kuten “Äidit mukana” -toiminta kouluissa ja 2018 alkanut vapaan sivistystyön uusi maahanmuuttajakoulutus (UMAKO), joka mahdollistaa työvoiman ulkopuolella olevien ryhmien paremman osallistumisen kielitaitoa ja yhteiskuntataitoja parantaville kursseille. Tätä työtä ja painopisteytystä täytyy ehdottomasti jatkaa. 

Tarkastusvaliokunta viittaa oikein myös OECD:n raporttiin, jossa todetaan että kotihoidontuki käytäntönä on haitallinen vähän kouluttautuneiden naisten työmarkkinoille hakeutumisen kannalta. Tässä suhteessa subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen voisikin olla järkevä varhaiskasvatukseen osallistumista ja työmarkkinoille hakeutumista lisäävä toimi. Myös kotihoidontukeen itseensä voi varmasti vaikuttaa, kunhan muistetaan perustuslaillinen yhdenvertaisuusperiaate: jos kotihoidontukea leikataan, sitä leikataan kaikilta eikä vain niiltä toisilta heidän taustansa perusteella. 


Tarkastusvaliokunnan mietinnössä on harhaanjohtavaa tietoa tulkkauspalveluista


Valiokunta kirjoittaa: “Valiokunnan mielestä ei ole perusteltua, että maassa pitkään oleskelleille maahanmuuttajille järjestetään julkisin varoin ylimääräisiä tulkkauspalveluita silloin, kun kielikoulutusta on ollut asianomaisille henkilöille tarjolla”.

Pitkään maassa asuneille ei ole olemassa tälläkään hetkellä mitään “ylimääräisiä tulkkauspalveluita”. Terveysasemaan, sairaalaan, oikeustaloon tai sosiaalitoimeen tilataan tulkki tarkoin määritellyissä tilanteissa potilasturvallisuuden ja oikeusturvan takaamiseksi. Ei voi ajatella niin, että ihmisen potilasturvallisuutta tai oikeusturvaa lähdetään vaarantamaan kielitaidottomuuden vuoksi. Lääkärin, sosiaalityöntekijän, oikeuslaitoksen jäsenten ja muiden ammattihenkilöiden pitää pystyä tekemään työnsä ja potilaan/asiakkaan elämään vaikuttavat päätöksensä ammattimaisesti ja kommunikaatio-ongelmien asiaa estämättä. Jo hallintolaki sekä potilaslaki edellyttävät tätä. 


Omakielinen yhteiskuntaorientaatio tulee ottaa osaksi kotoutumiskoulutusta, ja sen toteuttamisessa voidaan tehdä yhteistyötä


Tarkastusvaliokunta otti kiitettävästi esiin omakielisen alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan sekä yhteiskuntaorientaation merkityksen. Omakielistä tietoa keskeisimmistäkin yhteiskunnan toiminnoista on edelleenkin saatavilla vain satunnaisesti ja pinnallisesti, ja vaihtelut kaupunkien välillä ovat suuria. Nykytekniikka kuitenkin mahdollistaa pitkienkin omakielisten opintokokonaisuuksien kehittämisen ja tarjoamisen verkkovälitteisesti vaikka maanlaajuisina.

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio on tarpeen ottaa kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen osaksi. Siihen osallistumisen lisäämiseksi kunta ja oppilaitokset voivat tehdä yhteistyötä siten, että omakielisiin orientaatioihin pääsevät sekä TE-toimiston asiakkaat että työvoiman ulkopuolella olevat. Sen kehittämiseen onkin jo kehitelty malleja


Asiallinen sosiaalihuollon henkilöstömitoitus on avainasemassa kotoutumisen onnistumisen kannalta 


Kotouttava työ on etenkin maassaolon ensimmäisinä vuosina varsin vahvasti sosiaali- ja terveysalan työtä, jossa kuntien maahanmuuttajapalvelut ohjaavat maahantulijoita tärkeimmissä arkeen liittyvissä asioissa. 

Kun ihmisellä ei ole alussa kokemusta suomalaisesta yhteiskunnasta, hän tarvitsee ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi terveyspalveluiden, neuvolan, päivähoitoon ja kouluun liittyvien käytäntöjen, asumisen, pankkipalveluiden, arjen asioinnin, perusturvan käytäntöjen ja erilaisten esiin tulevien ongelmatilanteiden kanssa. Hyvin resursoitu sosiaaliohjaus on välttämätöntä kotoutumisen alkuvaiheessa ja se mahdollistaa sen että esimerkiksi opettaja voi keskittyä opettamiseen ja terveydenhuollon ammattihenkilö terveyden edistämiseen. Ohjaukseen ja neuvontaan panostaminen mahdollistaa myös sen, että järjestötoimijat löytävät ne maahan muuttaneet, jotka voisivat järjestöjen toimintoihin osallistua.

Tarkastusvaliokunta tuo esiin varsin hyvin, että osa maahan muuttaneista tarvitsee intensiivistä ohjausta, osa taas paljon kevyempää otetta. Avainasemassa on se, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on mahdollisuudet kartoittaa palveluntarve ja ohjata asiakasta todellisten tarpeiden mukaan. Asiallinen sosiaalihuollon henkilöstömitoitus on tällöin avainasemassa niin maahan muuttaneiden kuin muidenkin asiakkaiden tarpeisiin vastaamisessa. Talentian suositus henkilöstömitoitukseksi maahanmuuttajatyössä on varsin hyvä ja perusteltu:

Linjaus: sovelletaan aikuisten osalta aikuistyön vaativaa, tiiviin työotteen mukaista mitoitusta eli korkeintaan 35 asiakasta sosiaalityöntekijää tai -ohjaajaa kohti. Lasten ja lapsiperheiden osalta sovelletaan lastensuojelun asiakasmäärien mitoitusta eli korkeinaan 30 perhettä työntekijää kohti, kun perheessä on korkeintaan 2 lasta.

Maahanmuuttajien vastaanottavassa työssä pitää näkyä laaja verkostotyö eri toimijoiden kanssa, asiakastyön intensiivisyys alkuaikoina asiakkaiden tultua maahan ja kaksinkertainen työaika tulkin kanssa. Oleellinen osa työtä on ns. itsestäänselvyyksien selittäminen, koko suomalaisen yhteiskunnan toimintaan liittyvien asioiden selittäminen, perehdyttäminen sosiaaliturvaan yleisesti sekä erityisesti päätöksien ym. selittäminen asiakkaan omalla kohdalla. Lisäksi lastensuojelutyön erityisyys ja erilaisten menetelmien miettiminen ja räätälöiminen ja lastensuojeluun perehdyttäminen sisältyy työhön….

...Asiakaskunnan erityispiirteet vaikuttavat mitoitukseen oleellisesti. Maahanmuuttajatyön asiakaskunta on hyvin heterogeeninen, joka vaatii työntekijältä laajaa paneutumista eri kulttuurien tuntemukseen, yhtäläisyyksiin ja eroihin, jotta hän voi selvittää esim. suomalaisuutta asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi esimerkiksi hätätapauksina maahan tulevissa perheissä on useimmiten jollain perheenjäsenellä jokin vakava sairaus tai muu erityisperuste, minkä takia he tulevat hätätapauksena. Pakolaisilla on poikkeuksetta eriasteisia traumaattisia kokemuksia, mikä näkyy täällä monin eri tavoin oireiluna. Jo yhdessäkin perheessä voi olla paljon sosiaalityön tarvetta ja tilanteita, joihin vanhat, perinteiset sosiaalityön työmallit eivät sovi ja joista ei ole entuudestaan kokemusta. Lisäksi maahanmuuttajaperheet ovat usein suuria, mikä tulee ottaa huomioon mitoituksessa.”

Talentian suositukset sosiaalihuollon henkilöstön mitoittamisesta antavat hyvät lähtökohdat myös lastensuojelun, perheneuvoloiden, kriminaalihuollon, vammaispalveluiden, vanhustyön ja muiden sosiaalialan palveluiden mitoittamiseen. Asiallinen henkilöstömitoitus turvaa sen, että sosiaalipalveluissa on mahdollisuus kohdata asiakas yhdenvertaisesti omana itsenään ja todellisine tarpeineen, vaikka hänellä olisikin erilainen tausta, maailmankatsomus ja äidinkieli kuin suurimmalla osalla asiakaskunnasta. 


Kotoutuminen on muutakin kuin työllisyyden edistämistä


Tarkastusvaliokunnan mietinnön painopisteenä on työllisyys, joka onkin yksi tärkeimmistä kotoutumisen osa-alueista. Valitettavasti muiden kotouttamispolitiikan osa-alueiden kohdalla valiokunnan mietintö jää erittäin suppeaksi ja jättää kokonaan huomiotta sen laadukkaan työn, jota kotouttamispolitiikan kehittämiseksi on jo tehty. 

Tarkastusvaliokunnan mietinnön sijaan opetusministeriön maahanmuuttoasioita koskevan työryhmän raportti “Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi. Kipupisteet ja toimenpide-esitykset III” on varsin laadukas ja kattava kokonaisuus, jonka toimenpide-ehdotukset tulee ottaa sellaisenaan kotouttamispolitiikan kehittämiseen.

Raportti sisältää sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, nuorisoalaan, ammatilliseen koulutukseen, liikuntatoimintaan, koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttamiseen sekä opettajien kelpoisuuteen liittyviä kehitysehdotuksia. 

Raportti toimenpide-esityksineen paneutuu myös työllisyyden edistämiseen tarkastusvaliokunnan mietintöä kokonaisvaltaisemmin.

Olennaisinta koko palveluiden järjestelmän kannalta on se, että kaikki oman alueen palvelut pystyvät vastaamaan todellisiin tarpeisiin ja vahvistamaan ihmisten sosiaalista liikkuvuutta. Tätä asiaa tuodaan esiin niin OECD:n raportissa, siitä tehdyssä paikallistasoa koskevassa tiivistelmässä kuten myös lukuisissa maahan muuttaneiden terveyden edistämistä koskevissa julkaisuissa

Esimerkiksi Helsingin kaupunki kohdentaa erityistä rahoitusta alueen kouluihin huoltajien koulutustason, perheiden tulotason sekä oppilaaksiottoalueen oppilaiden maahanmuuttajataustaisuuden perusteella. Tämä rahoitus lisää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja suomenkielisten poikien todennäköisyyttä hakeutua toisen asteen koulutukseen.

Samanlaista resurssien kohdentamista voi vallan hyvin kehittää myös muissa kuin koulutusta koskevissa palveluissa palveluissa ja myös valtakunnallisesti, esimerkiksi valtionosuusjärjestelmää kehittämällä. Näin voidaan myös ehkäistä asuinalueiden eriytymiskehitystä ja lisätä eri asuinalueiden viihtyisyyttä.


Yhteenveto: kymmenen kohdan suositukset kotouttamispolitiikan kehittämiselle


Kotouttamispolitiikkaa tulee kehittää kokonaisvaltaisesti. Esitän seuraavassa kymmenen kohtaa kotouttamispolitiikan kehittämiseksi, jotka perustuvat jo tehtyihin selvityksiin tai tutkimuksiin.

1. Sosiaalihuollon maahanmuuttajatyötä koskien tulee tehdä laatusuositukset (mallia voi ottaa muita palvelualueita koskevista suosituksista), jotka sisältävät selkeästi sosiaalihuollon maahanmuuttajapalveluiden tehtävät. Laatusuositusten tulee sisältää myös kirjaus henkilöstömitoituksesta, joka on Talentia ry:n sosiaalihuollon henkilöstömitoituksia koskevan suosituksen mukainen.

2. Kotoutumiskoulutusta kehitetään Opetusministeriön työryhmän raportin toimenpidesuositusten mukaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen että mahdollisuus päästä kotoutumiskoulutuksiin ei riipu oleskelulupatyypistä vaan kunkin ihmisen tarpeista. Omakielinen yhteiskuntaorientaatio otetaan osaksi kotoutumiskoulutuksia. Selvitetään mahdollisuudet siirtää kotoutumiskoulutukset kiinteäksi osaksi koulutusjärjestelmää, perustavoitteena laadun vahvistuminen. Tällä hetkellä jatkuvat kilpailutukset ja niiden puitteissa toistuvasti vaihtuvat koulutuksen järjestäjät eivät riittävästi huomioi elintärkeän kotoutumiskoulutuksen laatua ja jatkuvuutta.

3. Asuinalueiden eriytymiskehitystä vähennetään ja palveluiden paikallista saatavuutta kehitetään selvittämällä Helsingissä menestyksellisesti toteutetun PD-rahoituksen laajentamista valtakunnallisiksi käytännöiksi muun muassa kehittämällä valtionosuusjärjestelmää.

4. Vahvistetaan maahan muuttaneiden osallisuutta varhaiskasvatuksessa palauttamalla subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Panostetaan opetusministeriön työryhmän toimenpide-ehdotusten mukaisesti alan henkilöstön kielitietoiseen osaamiseen. Laajennetaan vieraskielisten suomen/ruotsin kielen opetukseen ja muuhun oppimisen tukeen tarkoitettua valtionavustusta koskemaan myös varhaiskasvatusta. Pyritään informaatio-ohjauksen keinoin edistämään sitä, että kunnissa järjestetään enemmän avointa varhaiskasvatustoimintaa ja että sitä järjestettäisiin myös vastaanottokeskuksissa. Lisäksi selvitetään, voisiko esimerkiksi valtionavustuksilla edistää avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittämistä ja sen tarjonnan lisäämistä kunnissa.

5. Vahvistetaan maahan muuttaneiden osallisuutta perusopetuksessa ja toisella asteella opetusministeriön työryhmän toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Vahvistetaan opetusresursseja ja oppilas-ja opiskeluhuollon resursseja erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, joihin suunnattujen leikkausten vuoksi maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisriski on suuri. 

6. Vahvistetaan matalasti koulutettujen maahanmuuttajien ja muiden vaikeasti työllistyvien ryhmien työelämäosallisuutta kehittämällä palkkatukea Ruotsin mallin mukaisesti sekä oppisopimuskoulutusta ja ammatillisen koulutuksen resursseja vahvistamalla.

7. Vahvistetaan työnantajien, työmarkkinoiden käytettävissä olevien maahanmuuttajien sekä oppilaitosten yhteistyötä ja kontakteja vahvistamalla ulkomailla tutkinnon suorittaneiden muuntokoulutusta sekä työelämämentorointia. Lisäksi vakiinnutetaan ja valtakunnallistetaan International House Helsingissä ja Stadin Osaamiskeskuksessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä.

8. Tehdään kokonaisvaltainen maahan muuttaneiden terveyden edistämisen ohjelma. Ohjelman päätavoitteena on terveyserojen ja terveyttä koskevia tietoja, taitoja ja asenteita koskevien erojen kurominen umpeen eri kieliryhmien välillä. Ohjelmassa kiinnitetään erityinen huomio mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä seksuaalioikeus- ja seksuaaliterveystiedon vahvistamiseen sekä Istanbulin sopimuksen velvoitteiden täysimääräiseen soveltamiseen. Tässä ohjelmassa otetaan huomioon myös tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomisen (FGM) vastainen toimintaohjelma

9. Kotouttamisen seurantajärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti turvaamalla Kotouttamisen osaamiskeskuksen toiminta. 

10. Vahvistetaan osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyviä väestösuhteita oikeusministeriössä kehitettyjen toimintamallien mukaisesti. Kiinnitetään erityinen huomio siihen, että kaikki Suomessa laillisesti asuvat ihmiset oleskelulupaperusteestaan riippumatta tulevat yhdenvertaisesti kohdelluksi palveluissa, sosiaaliturvajärjestelmässä, työelämässä ja asuinalueilla kuin yksityisessä liiketoiminnassakin. Tausta, vakaumus, sukupuoli tai muu yhdenvertaisuuslaissa mainittu henkilökohtainen ominaisuus ei oikeuta eriarvoista kohtelua.